รายชื่อสมาชิกชุมนุมหมากรุก
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
จำนวน 28 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32402
นางสาววาสิตา บุญนวล
4/4
 
2
32092
นายปัณณทัต จันทร์ปาน
4/7
 
3
34396
นายรัชชานนท์ กล่อมกลิ่น
4/10
 
4
32388
นางสาวตุลยา ศิวะวิชชกิจ
4/11
 
5
31473
นายเปี่ยมศักดิ์ พุ่มวิเศษ
5/9
 
6
31510
นายชัชรินทร์ สุวรรณนิมิตร
5/9
 
7
31681
นายเดชพนต์ ผุดเอียด
5/9
 
8
31748
นายจักรภัทร มัชฌิมา
5/9
 
9
33815
นายวีระวุฒิ รักชัง
5/9
 
10
33817
นายอนันตพงษ์ แก้วสม
5/9
 
11
31654
นางสาวกัญญาพัชร วีแก้ว
5/9
 
12
31661
นางสาวปาณิศา พูลสวัสดิ์
5/9
 
13
31673
นางสาวอังศุมาลิน คงชล
5/9
 
14
31772
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์
5/9
 
15
31807
นางสาวคุณัญญา ไพลอย
5/9
 
16
33219
นางสาวภัทรวดี มีเพียร
5/9
 
17
33819
นางสาวกรกนก ขวัญศรี
5/9
 
18
33820
นางสาวกรกนก นุภักดิ์
5/9
 
19
33824
นางสาวรัชดาภรณ์ ลู่ต่าม
5/9
 
20
33827
นางสาวสรัลรัตน์ จุ้ยนาค
5/9
 
21
30761
นางสาวอริสรา คงเปีย
6/7
 
22
30823
นางสาวณัฐนิชา เกิดแก้ว
6/7
 
23
30888
นางสาวจุฑารัตน์ เรืองรัตนพงศ์
6/7
 
24
33137
นางสาวณัฏฐณิชา รัตนพงษ์
6/7
 
25
33138
นางสาวณัฏฐธิดา ราชโพ๊ะ
6/7
 
26
33139
นางสาวธนภรณ์ ธนาลาภสกุล
6/7
 
27
33141
นางสาวมาธินี ธีรพงษ์พัฒนา
6/7
 
28
31211
นางสาวณฐมน ศิวะวิชชกิจ
6/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี