รายชื่อสมาชิกชุมนุมหมากรุก
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
จำนวน 26 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
31614
นายสิทธิรัตน์ เลิศวัฒนาสกุล
6/3
 
2
31404
นางสาวหทัยรัตน์ เชาวฤทธิ์
6/3
 
3
31398
นางสาวณัฐณิชา สุสามัคคี
6/6
 
4
31416
นางสาวสุภารัตน์ โอชะสุนทร
6/6
 
5
31417
นางสาวอรสินี วรสิงห์
6/6
 
6
31542
นางสาวปิยภรณ์ หงษ์ทอง
6/6
 
7
31552
นางสาวอมรรัตน์ สารวรรณ
6/6
 
8
31670
นางสาวสุภัสสรา สุขสวัสดิ์
6/6
 
9
31390
นางสาวกฤติกา ชูแสง
6/8
 
10
31402
นางสาวธณัฐฌา เสนี
6/8
 
11
31405
นางสาวพิชามญชุ์ แก้วสีนวล
6/8
 
12
33806
นางสาวณิชากร แสนทวีสุข
6/8
 
13
33814
นายพลกฤต ศรีเสน
6/9
 
14
31409
นางสาวแพรทอง คำแก้ว
6/9
 
15
31654
นางสาวกัญญาพัชร วีแก้ว
6/9
 
16
31661
นางสาวปาณิศา พูลสวัสดิ์
6/9
 
17
31673
นางสาวอังศุมาลิน คงชล
6/9
 
18
33820
นางสาวกรกนก นุภักดิ์
6/9
 
19
31392
นางสาวกิตติยา ไทยเอียด
6/11
 
20
31407
นางสาวพิมพ์นิภา โสกุล
6/11
 
21
31413
นางสาวสายธารทอง วงษ์สุบรรณ์
6/11
 
22
31493
นางสาวปนัดดา ทองประเทือง
6/11
 
23
31742
นางสาวศิริวรรณ คุ้มตัว
6/11
 
24
31746
นางสาวอรปวีณ์ ชาญณรงค์
6/11
 
25
33218
นางสาวสิริญา ทองสุข
6/11
 
26
33852
นางสาวปัณณ์ พันธ์ชะนะ
6/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี