รายชื่อสมาชิกชุมนุมนักบัญชีวัยใส
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางมยุรี แสงสุวรรณ
จำนวน 11 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32028
นางสาวภัคจิรา บัวรัตนกาญจน์
4/6
 
2
32016
นางสาวชาลินี เจริญแพทย์
4/7
 
3
32022
นางสาวปนัสญา เหมทานนท์
4/7
 
4
32023
นางสาวปัณฑิตา บรรณาลังค์
4/7
 
5
32027
นางสาวภณสวรรณ ทองจิตร
4/7
 
6
32120
นางสาวสิรินทร์ญา กลการ
4/7
 
7
31440
นางสาวจริยาภรณ์ เลิศปรีชา
5/10
 
8
31658
นางสาวณัฐวลัลช์ ชมภูพล
5/10
 
9
31786
นางสาวอรชพร รัตนะ
5/10
 
10
33840
นางสาวปุริมปรัชญ์ สุวรรณแสง
5/10
 
11
33844
นางสาวอัญมณี พันธ์ทองดี
5/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี