รายชื่อสมาชิกชุมนุมนักการเงินรุ่นใหม่
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางมยุรี แสงสุวรรณ
จำนวน 25 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นางสาวจิราพัชร พิริยสถิต
4/3
 
2
นายศุภกฤต มณีน้อย
4/4
 
3
นางสาวปณิดา ราษฎร์เจริญ
4/4
 
4
นางสาวกิรฏิ นาคประดิษฐ์
4/6
 
5
นางสาวกิรติกานต์ วรรณบุรี
4/6
 
6
นางสาวกรณ์รวี ปาจรียพันธุ์
4/6
 
7
นายธนกฤต ซิบยก
4/7
 
8
นางสาวจันทิมาภรณ์ วรดิษฐ
4/7
 
9
นางสาวพิมลักษณ์ จวนเจือ
4/7
 
10
นายสิทธิกร เอื้อมาฆทาน
4/8
 
11
นางสาวนนิชา ศรีพิลา
4/8
 
12
นายชิษณุชา อานนทวีศิลป์
4/9
 
13
นางสาวนรพร ขวัญซ้าย
4/10
 
14
นางสาวบุญธิชาฐ์ สุขีเกตุ
4/10
 
15
นางสาวสุมินทร์ตรา ทับจันทร์
4/10
 
16
นางสาววริษฐา สุขสม
4/12
 
17
นางสาวกนกวรรณ สมสุข
5/6
 
18
นางสาวชนาภา พรหมอินทร์
5/6
 
19
นางสาวนลินนิภา วัชรสินธุ์
5/6
 
20
นางสาวอธิชา ชุมวรฐายี
5/6
 
21
นางสาวภิญญาภรณ์ ศรีสุข
5/8
 
22
นางสาวพัชริตา สุดสงวน
5/8
 
23
นายรัฐพล ชิตินทร
5/9
 
24
นายธนกฤต พุ่มพฤกษ์
5/9
 
25
นางสาวพิชชาภา อ้นชู
5/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี