รายชื่อสมาชิกชุมนุมนักบัญชีวัยใส
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางมยุรี แสงสุวรรณ
จำนวน 18 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32016
นางสาวชาลินี เจริญแพทย์
5/7
 
2
32027
นางสาวภณสวรรณ ทองจิตร
5/7
 
3
32120
นางสาวสิรินทร์ญา กลการ
5/7
 
4
32258
นางสาววริษฐา ขำเผือก
5/7
 
5
31601
นายเชนธัญเทพ วรรณวิจิตร
6/1
 
6
33717
นายดลชนก มาอ่อง
6/1
 
7
31600
นายชัยวุฒิ บุญล้ำ
6/3
 
8
33755
นายนิเชร์ ใจปลื้ม
6/4
 
9
31484
นายอภิรักษ์ ดนัยอรุณพัฒน์
6/5
 
10
31617
นายอิทธิพัทธ์ จันทร์ภักดี
6/5
 
11
33764
นายธนบดี ชุมวรฐายี
6/5
 
12
33768
นายไศลรินทร์ อินทองคำ
6/5
 
13
33769
นายหิรัณย์ ทองศรี
6/5
 
14
33832
นายภาณุวิชญ์ มุสิก
6/10
 
15
31658
นางสาวณัฐวลัลช์ ชมภูพล
6/10
 
16
31786
นางสาวอรชพร รัตนะ
6/10
 
17
33844
นางสาวอัญมณี พันธ์ทองดี
6/10
 
18
31816
นางสาวปวีณ์ธิดา สัชญูกร
6/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี