รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ว 22210
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ
จำนวน 55 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32009
นางสาวกษมาภรณ์ เรนทร
4/4
 
2
32010
นางสาวกันติชา คล้ายฉิม
4/4
 
3
32019
นางสาวณภัทร บัณฑิตชน
4/5
 
4
32216
นางสาวศศิกานต์ บุญกำเนิด
4/7
 
5
34353
นางสาวกุลปรียา ชาวหวายสอ
4/7
 
6
32033
นางสาวอติกานต์ สุวรรณโชโต
4/8
 
7
32396
นางสาวเบญญาภา เฝือชัย
4/8
 
8
32403
นางสาวศิริยาภรณ์ สงวนชิด
4/8
 
9
32442
นางสาวรุ่งตวัน ห้วยห้อง
4/8
 
10
32359
นางสาวภัทรวดี ภูมิพระแสง
4/9
 
11
32363
นางสาววิมลสิริ สุมน
4/9
 
12
32020
นางสาวณัฏณิชา วิเลปนากร
4/10
 
13
32347
นางสาวชญานิศ คำเงิน
4/10
 
14
32386
นางสาวณัฐวดี ณพัทลุง
4/10
 
15
32392
นางสาวธันว์ชนก เอกพันธุ์พงษ์
4/10
 
16
32400
นางสาวเพ็ญนภา ขวัญม่วง
4/10
 
17
34398
นางสาวจุฑามาศ ประโสตัง
4/10
 
18
34402
นางสาวนภสร ศรีเมฆ
4/10
 
19
34403
นางสาวประภัสสร วัฒนาถาวรพงศ์
4/10
 
20
34407
นางสาวโยษิตา โรจนะ
4/10
 
21
32349
นางสาวญาณิศา เพ็งเคียน
4/11
 
22
32365
นางสาวอนงค์นาฎ เปียฉิม
4/11
 
23
32060
นางสาวฐิติวรดา เอียดจันทร์
4/12
 
24
32081
นางสาวอรวรรณ ทองใสพร
4/12
 
25
32310
นางสาวขวัญทิชา ปทุมวารี
4/12
 
26
32316
นางสาวณัฐนันท์ ตรียุทธ
4/12
 
27
32319
นางสาวนริศรา อัสดาธร
4/12
 
28
32345
นางสาวกษมน มุขรัษฎา
4/12
 
29
32401
นางสาววณิศรา จรัสวราพรรณ
4/12
 
30
32405
นางสาวอรวรรณ เกิดขาว
4/12
 
31
32426
นางสาวเกตน์สิริี จิตร์เลขา
4/12
 
32
32429
นางสาวจินดารัตน์ วงศ์สวัสดิ์
4/12
 
33
31393
นางสาวจิตติมา ว่อง
5/8
 
34
31394
นางสาวจิรัชยา สุวรรณโณ
5/8
 
35
31490
นางสาวธัญญาลักษณ์ มีลาภ
5/8
 
36
31724
นางสาวคิรภัสสร สอนประสม
5/8
 
37
31734
นางสาวบรรณสรณ์ ตันติจิรวัฒน์
5/8
 
38
31740
นางสาวลดาวัลย์ อินทร์แก้ว
5/8
 
39
33804
นางสาวชนมน แก้วพิชัย
5/8
 
40
33810
นางสาวสุริยาวดี อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
5/8
 
41
33811
นางสาวอริศรา แดงกุล
5/8
 
42
31403
นางสาวนฤภัทร พลเพชร
5/11
 
43
31742
นางสาวศิริวรรณ คุ้มตัว
5/11
 
44
31746
นางสาวอรปวีณ์ ชาญณรงค์
5/11
 
45
31761
นางสาวกนกรัตน์ ปราบปราม
5/11
 
46
31762
นางสาวกมลวรรณ วิชัยดิษฐ
5/11
 
47
31763
นางสาวกรณิศา อุดมรัตน์
5/11
 
48
32593
นางสาวนันทชพร มาฆทาน
5/11
 
49
33852
นางสาวปัณณ์ พันธ์ชะนะ
5/11
 
50
33853
นางสาวปิยะวรรณ จ่าแก้ว
5/11
 
51
31391
นางสาวกัญญาณัฐ สุราษฎร์
5/12
 
52
31415
นางสาวสุพิชชา ว่องไว
5/12
 
53
31447
นางสาวธนศรณ์ ชูขันธ์
5/12
 
54
31813
นางสาวเทวิกา แกล้วกล้า
5/12
 
55
30953
นางสาวอาทิตยา ยิ้มวิจิตรกุล
6/8
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี