รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ว 22210
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ
จำนวน 36 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34286
เด็กหญิงสุปัฐวีร์ กลิ่นกล่อม
2/11
 
2
34252
เด็กชายกรภัทร เดชมณี
2/11
 
3
34253
เด็กชายกฤตินันท์ บัวทอง
2/11
 
4
34254
เด็กชายกิตติณัฏฐ์ ทองเหลือ
2/11
 
5
34255
เด็กชายจักรพงศ์ ช่วยซ้าย
2/11
 
6
34256
เด็กชายจารุกฤต เมืองแก้ว
2/11
 
7
34257
เด็กชายณภัทร สัมภวมานะ
2/11
 
8
34258
เด็กชายณัฐกรณ์ หับหลัน
2/11
 
9
34259
เด็กชายทัดเทพ ธราพร
2/11
 
10
34260
เด็กชายนฤนารถ สังข์แก้ว
2/11
 
11
34261
เด็กชายนัทธพงศ์ โสมจันทร์
2/11
 
12
34262
เด็กชายนิติภูมิ สาโรชวงศ์
2/11
 
13
34263
เด็กชายพงศทัศน์ จิตราภิรมย์
2/11
 
14
34264
เด็กชายพันธกานต์ อักษรกุล
2/11
 
15
34265
เด็กชายวรภัทร ปริวัฒนกิจ
2/11
 
16
34266
เด็กชายวรินธร สุดหล้า
2/11
 
17
34267
เด็กชายวีระโชติ วงษ์แก้ว
2/11
 
18
34268
เด็กชายสุวิจักขณ์ ภู่ภักดีพันธ์
2/11
 
19
34269
เด็กหญิงกวินนาฎ ปราบปราม
2/11
 
20
34270
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญรักษ์
2/11
 
21
34271
เด็กหญิงจิดาภา ชัยปิตินานนท์
2/11
 
22
34272
เด็กหญิงจีรัชญา ผลเลิศ
2/11
 
23
34273
เด็กหญิงชยารัตน์ ฤทธิกุล
2/11
 
24
34274
เด็กหญิงชุติมณฑน์ อ่อนทอง
2/11
 
25
34275
เด็กหญิงโชติรสา โชติกะมาศ
2/11
 
26
34276
เด็กหญิงฐปนัท รุ่นประแสง
2/11
 
27
34277
เด็กหญิงณฐศศิร์ พันธุ์พงศ์ศิริ
2/11
 
28
34278
เด็กหญิงทิวาพร ชูชีพ
2/11
 
29
34279
เด็กหญิงนภสร ทองประดับ
2/11
 
30
34280
เด็กหญิงนันท์นภัส คงคาชัย
2/11
 
31
34281
เด็กหญิงปนัสยา ลาบุญตา
2/11
 
32
34282
เด็กหญิงพิชญ์สินี สุวรรณฤกษ์
2/11
 
33
34283
เด็กหญิงมนัสนันท์ วงค์วาลย์
2/11
 
34
34284
เด็กหญิงวริสา ไทยฤทธิ์
2/11
 
35
34285
เด็กหญิงศิรดา บุญโญ
2/11
 
36
34287
เด็กหญิงไอศิกา รอดเจริญ
2/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี