รายชื่อสมาชิกชุมนุมสนุกกับวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางชมัยพร จันทศรี
จำนวน 8 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32061
นางสาวณัฐวรา ตันสูงเนิน
4/6
 
2
32107
นางสาวธัญลักษณ์ เพ็ญแก้ว
4/6
 
3
32108
นางสาวธีจุฬา หมานพัฒน์
4/6
 
4
32121
นางสาวสุทัสสา สุปันตี
4/6
 
5
32440
นางสาวเพชรไพลิน พุกสวัสดิ์
4/6
 
6
34346
นางสาวชนกนันท์ ศิวะวิชชกิจ
4/6
 
7
34347
นางสาวดุษฎี ลาละการ
4/6
 
8
34349
นางสาวเพียงฟ้า วิจิตรสงวน
4/6
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี