รายชื่อสมาชิกชุมนุมสนุกกับวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางชมัยพร จันทศรี
จำนวน 7 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32028
นางสาวภัคจิรา บัวรัตนกาญจน์
5/6
 
2
32061
นางสาวณัฐวรา ตันสูงเนิน
5/6
 
3
32290
นางสาวเพียงฟ้า ศรเกษตริน
5/6
 
4
32440
นางสาวเพชรไพลิน พุกสวัสดิ์
5/6
 
5
34346
นางสาวชนกนันท์ ศิวะวิชชกิจ
5/6
 
6
34349
นางสาวเพียงฟ้า วิจิตรสงวน
5/6
 
7
34350
นางสาววิภารัตน์ มณีนิล
5/6
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี