รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ว 23101 ม.3/9
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
จำนวน 20 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32224
นายชินดนัย พงษ์แก้ว
4/5
 
2
32245
นางสาวจินต์จุฑา เล็กจริง
4/5
 
3
32262
นางสาวสิริกร เฮ็งพลอย
4/5
 
4
34340
นางสาวพิมพ์วิภา พลรีทอง
4/5
 
5
34345
นางสาวกรกนก สุขสวัสดิ์
4/6
 
6
32194
นายอมรเทพ ไกรวงศ์
4/7
 
7
32253
นางสาวธีรนาฏ เพชรนารายณ์
4/7
 
8
32258
นางสาววริษฐา ขำเผือก
4/7
 
9
32264
นางสาวอธิชา รัชนียะ
4/7
 
10
31455
นางสาวพิมพ์วลี วันช่วย
5/8
 
11
31687
นางสาวขวัญชนก จันทร์เขียว
5/8
 
12
31808
นางสาวจณิฐตา อินทรักษ์
5/8
 
13
31409
นางสาวแพรทอง คำแก้ว
5/9
 
14
33845
นายคชินทร์ พรหมเมือง
5/11
 
15
31392
นางสาวกิตติยา ไทยเอียด
5/11
 
16
31407
นางสาวพิมพ์นิภา โสกุล
5/11
 
17
31413
นางสาวสายธารทอง วงษ์สุบรรณ์
5/11
 
18
31493
นางสาวปนัดดา ทองประเทือง
5/11
 
19
33218
นางสาวสิริญา ทองสุข
5/11
 
20
31826
นางสาวแอมแปร์ เรือนสูง
5/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี