รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ว 23101 ม.3/9
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
จำนวน 37 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
33593
เด็กชายกฤษฎิ์ฉันทัช พันธุ์วิทยากูล
3/9
 
2
33594
เด็กชายจิระภาคย์ พรอนันตโรจน์
3/9
 
3
33595
เด็กชายชัชศรัณย์ หล้าแหล่ง
3/9
 
4
33596
เด็กชายชินะชัย กลิ่นหอม
3/9
 
5
33597
เด็กชายโชติรัตน์ ศรีทองคำ
3/9
 
6
33598
เด็กชายณฐกร สิกขวัฒน์
3/9
 
7
33599
เด็กชายณัชธนกฤต ตันธนกุล
3/9
 
8
33600
เด็กชายธนาคม ศรีชาย
3/9
 
9
33601
เด็กชายบวรภัค หลักชัย
3/9
 
10
33602
เด็กชายปัณณธร ดำรงวุฒิ
3/9
 
11
33603
เด็กชายภูมิพัฒน์ ชูตานนท์
3/9
 
12
33604
เด็กชายรัฐศาสตร์ นนทศักดิ์
3/9
 
13
33605
เด็กชายวริทธิ์ จันทร์นวล
3/9
 
14
33606
เด็กชายศิรวิทย์ ไสยสุคนธ์
3/9
 
15
33607
เด็กชายอภิสรณ์ ชูนวลศรี
3/9
 
16
33276
เด็กหญิงวรรณรตี บุญทอง
3/9
 
17
33608
เด็กหญิงกมลรส เอี่ยมสะอาด
3/9
 
18
33609
เด็กหญิงกรกมล ชูจิต
3/9
 
19
33610
เด็กหญิงกรวรรณ ทองด้วง
3/9
 
20
33611
เด็กหญิงณัชชา จุ้ยเริก
3/9
 
21
33612
เด็กหญิงณัฐกฤตา เพ็งหอม
3/9
 
22
33613
เด็กหญิงณัฐนันท์ รัตนลือรุ่งโรจน์
3/9
 
23
33614
เด็กหญิงณัฐรัตน์ หนูเกตุ
3/9
 
24
33615
เด็กหญิงธัญวรัตม์ จันทร์สว่าง
3/9
 
25
33617
เด็กหญิงบุญยนุช ลั่วสกุล
3/9
 
26
33618
เด็กหญิงบุษกร มณีฉาย
3/9
 
27
33619
เด็กหญิงปนิตา ทองวิลัย
3/9
 
28
33620
เด็กหญิงประภาดา ลิกขไชย
3/9
 
29
33621
เด็กหญิงปริยฉัตร พนมวัน ณ อยุธยา
3/9
 
30
33622
เด็กหญิงพรธิมา ผ่องแผ้ว
3/9
 
31
33623
เด็กหญิงพิมพ์พจี ทึ่งสุทธิกานต์
3/9
 
32
33624
เด็กหญิงมนัสนันท์ ด่านอนุพันธ์
3/9
 
33
33625
เด็กหญิงยมลพร ชุมสุข
3/9
 
34
33626
เด็กหญิงรมิตา มณีชัย
3/9
 
35
33627
เด็กหญิงโรสยา เข็มขาว
3/9
 
36
33628
เด็กหญิงลลิตภัทร สถิต
3/9
 
37
33629
เด็กหญิงลลิตภัทร ทองใหญ่
3/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี