รายชื่อสมาชิกชุมนุมนศท. ปี 3
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
นายจักรพงศ์ โชครักษ์
จำนวน 108 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
30735
นายอธิพัฒน์ พรหมทอง
6/1
 
2
30924
นายสินเถระ ชูประสูตร
6/1
 
3
31968
นางสาวรัตนนาค นรังศิยา
6/1
 
4
30926
นายเสฏฐวุฒิ บุญจริง
6/2
 
5
30961
นายนภัส เคร็ตซ์ชมาร์
6/2
 
6
31006
นายพงศธร วัฒนวิทิต
6/2
 
7
31136
นายคณิน ยะนิล
6/2
 
8
31195
นายศฤงคาร พูลนวล
6/2
 
9
30865
นายคณาธิป โอนาค
6/3
 
10
30916
นายทัศนัย เพชรคง
6/3
 
11
30954
นายณัฐดนัย ละม้ายไทย
6/3
 
12
31002
นายณัฐนนท์ เพชรแก้ว
6/3
 
13
31047
นายณัฐนนท์ ชูแก้ว
6/3
 
14
31058
นายวัชรพงษ์ ภาราฤกษ์
6/3
 
15
31091
นายชัชชน กุลวดีวงศ์
6/3
 
16
31142
นายธนภัทร เกิดแก้ว
6/3
 
17
33179
นายวิภู ถิ่นเกาะยาว
6/3
 
18
33180
นายศิริศักดิ์ เศรษฐภักดี
6/3
 
19
30837
นายดิฐชัย ทับทิมทอง
6/4
 
20
30844
นายศุภกร สังข์รอด
6/4
 
21
30873
นายธัชนนท์ นุกูลประทีป
6/4
 
22
30969
นายสุกฤษฎิ์ สนธิยากุล
6/4
 
23
31054
นายภัทร์นรินท์ ทองทา
6/4
 
24
31089
นายกิตติเดช ทองใหญ่
6/4
 
25
31094
นายนภสินธุ์ ชมภูพล
6/4
 
26
31138
นายณัฏฐพล ไตรมงคลเจริญ
6/4
 
27
31140
นายณัฐกุล สกุลรัตน์
6/4
 
28
33167
นายคณิตสรณ์ พุทธพงษ์
6/4
 
29
33168
นายชิงธวัช สุวรรณรัตน์
6/4
 
30
33171
นายอภิพล พัชนะ
6/4
 
31
33208
นายธีรดนย์ ศรีนิล
6/4
 
32
30835
นายกิตติฤกษ์ หนูรักษ์
6/5
 
33
30875
นายนนท์ปวิธ บุญทิพย์
6/5
 
34
30970
นายสุวิจักขณ์ ยุติธรรมนนท์
6/5
 
35
31011
นายวิสรุฑ ช่วยบำรุง
6/5
 
36
31055
นายรัชรัฐ บุญสุขขัง
6/5
 
37
31057
นายราชรัฐ บุญสุขขัง
6/5
 
38
31095
นายปัณณวัฒน์ ไกรสิทธิ์
6/5
 
39
31042
นางสาวสุชาดา รอดศรีนาค
6/5
 
40
31081
นางสาวศศิธร พิทักษ์
6/5
 
41
31186
นายณัฐพนธ์ พันเสรีวงศ์
6/6
 
42
31965
นายเมธาฎา บุญส่ง
6/6
 
43
30077
นายพสิษฐ์ ชำนาญแก้ว
6/7
 
44
30773
นายนิวรัตน์ ทองกูล
6/7
 
45
30867
นายณัฐกานต์ โรจน์สุจิตร
6/7
 
46
31134
นายกรเทพ เลี่ยมแก้ว
6/7
 
47
31135
นายกฤตเมธ มาตกลาง
6/7
 
48
31143
นายธนวัฒน์ รัตนแก้ว
6/7
 
49
31147
นายพงศธร วัฒนพฤกษ์
6/7
 
50
31193
นายภัทร มณีวรรณ
6/7
 
51
31362
นายกษิดิ์เดช สุขไกว
6/7
 
52
33130
นายชาญชล ทรัพย์ศิริ
6/7
 
53
33132
นายอนุภพ บุรีขันธ์
6/7
 
54
30928
นางสาวกัญธมาศ เล็กบรรจง
6/7
 
55
33140
นางสาวเพียงฟ้า ลอยลม
6/7
 
56
31187
นายธิติภูมิ นิติอัครพงศ์
6/8
 
57
31194
นายเมธา พรหมสุข
6/8
 
58
31196
นายศุภกฤต หูรัตนภิรมย์
6/8
 
59
33120
นายภูริช อรรถวิเชียร
6/8
 
60
31204
นางสาวกรชนก ชูเมือง
6/8
 
61
30766
นายเจษฎากรณ์ นาคบุญช่วย
6/9
 
62
30769
นายณัฐภัทร เพชรประเสริฐ
6/9
 
63
30882
นายเอกอานนท์ แก้วสังข์
6/9
 
64
31096
นายภูสิทธิ์ วิมลกาญจน์
6/9
 
65
31144
นายธีรภัทร เสมอรูป
6/9
 
66
31192
นายพัทธดนย์ นามวงค์เนาว์
6/9
 
67
31200
นายสุรัฐ เหล่าดี
6/9
 
68
33106
นายเกริกเกียรติ มุกดากุล
6/9
 
69
33107
นายจิตเกษม อินทร์เนื่อง
6/9
 
70
33108
นายชวิน ศิริทรัพย์จนันท์
6/9
 
71
30838
นายทำเล ช่วยปลอด
6/10
 
72
30843
นายวงศธร พงศ์วิวรรณ
6/10
 
73
31010
นายวสุธร รัตตานุกุล
6/10
 
74
31141
นายธนกฤต หีตนุ้ย
6/10
 
75
33091
นายธราดล ชำนาญราช
6/10
 
76
33092
นายพงศภัค สวโรจน์
6/10
 
77
33094
นายศุภกร สุนทรกรณีย์
6/10
 
78
30736
นายศิริวัฒน์ เอี่ยวประดิษฐ์
6/11
 
79
30778
นายสรธร มีชัย
6/11
 
80
31182
นายชญานนท์ วงษ์ศีล
6/11
 
81
31183
นายชญานิน วงษ์ศีล
6/11
 
82
31184
นายฐิติวุฒน์ สุขได้พึ่ง
6/11
 
83
31185
นายณภัทร ลิมปนันทพงศ์
6/11
 
84
31198
นายสิริศักดิ์ จิตรภิรมย์
6/11
 
85
31981
นายพงศ์สรณ์ เพชรแสง
6/11
 
86
33078
นายชิษณุชา ศรีอรุณราช
6/11
 
87
33079
นายปณวัฒน์ ธนาวุฒิ
6/11
 
88
33081
นายนรวิชญ์ หนูรัก
6/11
 
89
33082
นายปรเมศวร์ ศรีชู
6/11
 
90
33083
นายภูริณัฐ ยอดประดิษฐ์
6/11
 
91
30725
นายณนาวี สังขมรรทร
6/12
 
92
30727
นายทศภณ สิงสันจิตร
6/12
 
93
30733
นายปริยะ จิยางกูร
6/12
 
94
30839
นายธีรภัทร์ หล่อธีรพงศ์
6/12
 
95
31152
นายวัชรพงษ์ สอนนาค
6/12
 
96
31188
นายนันทิพัฒน์ ศรีเชื้อ
6/12
 
97
31189
นายนันธวัช ชื่นสุราษฏร์
6/12
 
98
31366
นายกมลภพ หนูน้อย
6/12
 
99
30763
นายกณวรรธน์ อาจหาญ
6/13
 
100
30764
นายกฤษฎิ์ อภิชล
6/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี