รายชื่อสมาชิกชุมนุมนศท. ปี 3
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายปิยบุตร สุขเอียด
จำนวน 114 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นายธนกร ใจซื่อ
6/1
 
2
นายวชิร ไพเราะ
6/1
 
3
นายณัฐภัทร สุขห่อ
6/1
 
4
นายนระบดี รอดพันธ์ชู
6/1
 
5
นายพีรณัฐ พวงแก้ว
6/1
 
6
นางสาววรรณศร แก้ววัดปริง
6/1
 
7
นายไชยพัฒน์ เพชรมณี
6/2
 
8
นายวัทธิกร ศรีทอง
6/2
 
9
นายกษิดิศ พรหมภักดี
6/2
 
10
นายเชาว์วรรธน์ โบศรี
6/2
 
11
นางสาวจิดาภา อินทรักษ์
6/2
 
12
นายปุณยธร รัตนรัตน์
6/3
 
13
นายจักรี พรหมเมฆ
6/3
 
14
นายชยพล ณ ลำปาง
6/3
 
15
นายณภัทร หิรัญเรือง
6/3
 
16
นายศราวุฒิ วงค์ศรีชา
6/3
 
17
นายณัฐธินาพล พรหมทอง
6/3
 
18
นายทัพพ์เทพ มากบุญ
6/3
 
19
นายพรหมพชร พันธุ
6/3
 
20
นายณัฐพงค์ หีตเพ็ง
6/3
 
21
นายนภัสกร นพมาศ
6/3
 
22
นายศุภชัย เกิดสังข์
6/3
 
23
นางสาวปวันรัตน์ มาศพิทักษ์
6/3
 
24
นายศุภกร เดี่ยววานิช
6/4
 
25
นายเมธาสิทธิ์ บุญแทน
6/4
 
26
นายธนภัทร ชูจิตร
6/4
 
27
นายพัชรพล จิ๋วพัฒนกุล
6/4
 
28
นายพีรณัฐ บุตรพรม
6/4
 
29
นายวีรภัทร เกิดแก้ว
6/4
 
30
นายภูมิพัฒน์ ตาสาโรจน์
6/4
 
31
นายชัยวัฒน์ การอรชัย
6/4
 
32
นายวรัญญู จันทร์หนู
6/4
 
33
นายธีรทัต เลขะฉัน
6/4
 
34
นายนิพิฐพนธ์ ทองเผือก
6/4
 
35
นายสฤษฎิ์ พันธุ์ทองดี
6/4
 
36
นายธนชาติ โชติช่วง
6/4
 
37
นายณัฐวุฒิ นามวงษ์
6/4
 
38
นายชนาธิป โชติสิงห์
6/5
 
39
นายพงษณัฐฐ์ มีสมบัติ
6/5
 
40
นายธีรภัทร ก๋งหมึง
6/5
 
41
นายศุภณัฐ แซ่ห่าน
6/5
 
42
นายชนวีร์ อินทชาติ
6/5
 
43
นายธนกร ยอดดนตรี
6/5
 
44
นายนนท์ปวิธ โถวรุ่งเรือง
6/5
 
45
นายนัทธพงศ์ สิริวรจรรยาดี
6/5
 
46
นายสิทธิพร อร่ามเมฆ
6/5
 
47
นายธนภัทร วรรณเต็ม
6/5
 
48
นายกฤตนัย ดีดวง
6/5
 
49
นายโชติตระการ ทองเกียรติ
6/5
 
50
นายกามาล ศรีสะอาด
6/5
 
51
นายกรวิชญ์ ยงกำลัง
6/6
 
52
นายกฤตพร วิชัยดิษฐ์
6/6
 
53
นายธัญยธรณ์ นามกร
6/6
 
54
นายณัฐชนน รอดอินทร์
6/6
 
55
นายวิศวะ ศรเกลี้ยง
6/6
 
56
นายกองทัพฐ์ ศรีสวัสดิ์วัฒนา
6/6
 
57
นายณัฐภัทร ส่งศรี
6/6
 
58
นางสาวกัญญาวีร์ ทองมาก
6/6
 
59
นายชญาวุช ทองเต็ม
6/7
 
60
นายพงศ์พัทธ์ สุดใจใหม่
6/7
 
61
นายภูริภัทร สมบัติทอง
6/7
 
62
นายกิตติภพ ศิริกุลพิทักษ์
6/7
 
63
นายโกเมน ศรีสวัสดิ์
6/7
 
64
นายธรรมนาถ ไชยชนะ
6/7
 
65
นายพรนรินทร์ ผลจันทร์
6/7
 
66
นายภัคคภูมิ จินดาเดช
6/7
 
67
นายวัชรสินธุ์ ถิ่นกาญจน์
6/7
 
68
นางสาวกฤตติยากรณ์ แจ้งบุรี
6/7
 
69
นายธนนันท์ ศรีธนสาร
6/8
 
70
นายชนะชัย คินธร
6/8
 
71
นายปุณณัตถ์ นาคทาย
6/8
 
72
นายรพีวิชญ์ ทองว่าง
6/8
 
73
นายวิชชรัศ แก้วสีนวล
6/8
 
74
นายธัญวิชญ์ อ่ำใหญ่
6/8
 
75
นางสาวกนกภัทร สำคัญจิตต์
6/8
 
76
นางสาวอรนลิน จินาสุ่น
6/8
 
77
นายธนพล อินทรวารี
6/9
 
78
นายปุณณัตถ์ ทองพริ้ม
6/9
 
79
นายนิพิฐพนธ์ ศรีเมฆ
6/9
 
80
นายณัฎฐกิตติ์ รักเขียว
6/9
 
81
นายภูมิบดี นาคสงค์
6/9
 
82
นายอนรรฆ อินทรักษ์
6/10
 
83
นายวิณัฐพล บำรุง
6/10
 
84
นายอภิวัฒน์ ศิลปวิสุทธิ์
6/10
 
85
นายสุเมธัส จันทร์ปาน
6/10
 
86
นายธนโชติ พุ่มนึก
6/10
 
87
นายจุฑาวัฒน์ จุฑานนท์
6/10
 
88
นายตุลธร จันทระ
6/10
 
89
นายธนพล จุ้ยแสงคง
6/10
 
90
นายนภนต์ นรังศิยา
6/10
 
91
นายวิริทธิ์พล หนูคงคา
6/10
 
92
นายอนพัช แก้วขำ
6/10
 
93
นายรัชชินทร์ แก้วมหิทธิ์
6/11
 
94
นายธรรมวิชญ์ ขุนศรี
6/11
 
95
นายกฤษกร รัตนชัย
6/11
 
96
นายพิสิฐกร สุนทรมัฏฐ์
6/11
 
97
นายพลวัฒน์ ฉวีบุญยาศิลป์
6/11
 
98
นายพงศกร กันภัย
6/11
 
99
นางสาวพิตราภรณ์ ทองตะโก
6/11
 
100
นายณภัทร ชูมณี
6/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี