รายชื่อสมาชิกชุมนุมนศท. ปี 3
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางกนกวรรณ จันทภาโส
นายปิยบุตร สุขเอียด
นายสะอารอนิง ดาโอะ
จำนวน 85 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นายธวัชชัย จันทร์เล็ก
6/1
 
2
นายภูริทัต พรหมนวล
6/1
 
3
นายพีรภัทร์ เจริญลาภ
6/1
 
4
นายปวินท์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์
6/2
 
5
นายเศรษฐภูมิ เดชสถิตย์
6/2
 
6
นายณัฎฐกิตติ์ อินทอักษร
6/2
 
7
นายณัฐนนท์ ขาวนวล
6/2
 
8
นายอติเทพ ติรประภา
6/2
 
9
นายชนาธิป ใบแก้ว
6/2
 
10
นายณัฐภัทร วัชราภรณ์
6/3
 
11
นายวรภัทร แซ่โง้ว
6/3
 
12
นายวรากร คงรักษา
6/3
 
13
นายณัชพล เนตรศิริสวรรค์
6/3
 
14
นายธนายุต ยอดประเสริฐ
6/3
 
15
นายพงศ์พิภพ สุนทรวร
6/3
 
16
นายโกมารัตน์ กาแก้ว
6/3
 
17
นายธนพล นพคุณสิริ
6/3
 
18
นายปิยทัศน์ รอดเพชร
6/3
 
19
นายธนกฤต จรีวรรณเพชร
6/3
 
20
นายณพวิทย์ สุนทรพิทักษ์กุล
6/3
 
21
นายธีรภัทร ศรีคิรินทร์
6/4
 
22
นายธนภัทร แสงสุวรรณ
6/4
 
23
นายภูริ รุจิวิวัฒนกุล
6/4
 
24
นายภูริภัทร เหลืองอรุณ
6/4
 
25
นายรัฐนันท์ พูลนวล
6/4
 
26
นายกฤตภาส ใจหาญ
6/4
 
27
นายพีระกร ทวีทอง
6/4
 
28
นายอริยพงษ์ พึ่งวุฒิ
6/4
 
29
นายชิษนุพงศ์ พรหมวิเชียร
6/4
 
30
นายกฤษฎา พาลเสือ
6/4
 
31
นายจิรพัฒน์ นิลเวช
6/4
 
32
นายชานน สุวัธนเมธากุล
6/4
 
33
นายณัฐภูมิ ชูกลิ่น
6/5
 
34
นายธนภัทร ยี่หวา
6/5
 
35
นายภาคภูมิ รัตโน
6/5
 
36
นายบูรพัทธ์ เข็มขาว
6/5
 
37
นายศิวกร กาญจนประทุม
6/5
 
38
นายอภิสิทธิ์ อุ่นอก
6/5
 
39
นายธีร์ธวัช พรหมเกตุ
6/6
 
40
นายพุฒิพงศ์ แสงวิเศษ
6/6
 
41
นายชัยธวัช สีแดง
6/6
 
42
นายณัฏฐสิทธิ์ รุยันต์
6/6
 
43
นายศุภวิชญ์ มณีฉาย
6/6
 
44
นายสุริยศักดิ์ เพ็ญศรี
6/6
 
45
นายสุวิจักขณ์ สังข์ทอง
6/6
 
46
นายณัฐภัทร ทองหวาน
6/6
 
47
นายชัยชาญ อักษรคง
6/7
 
48
นายสันติภาพ นวลมูสิก
6/7
 
49
นายณภทร เทพนวล
6/7
 
50
นายณัฐภัทร ศรีหมุดกุล
6/7
 
51
นายรัชชานนท์ ลักขณาพันธ์
6/7
 
52
นายธีระเดช ปานคล้าย
6/7
 
53
นายศิรวิทย์ แก้วสวี
6/7
 
54
นายปัณณธร บุตรสามบ่อ
6/7
 
55
นายภูมินทร์ บุญแทน
6/8
 
56
นายกฤษณ์ ธรรมบำรุง
6/8
 
57
นายสนธยา ไกรวงศ์
6/8
 
58
นายปัณฑณัท เม่นงาม
6/8
 
59
นายธนพล เศวตศิลป
6/8
 
60
นางสาวปฐมาวดี รุ่งแดง
6/8
 
61
นายก่อศักดิ์ จันทรตรีรัตน์
6/9
 
62
นายกันตภณ ศิลป์สวัสดิ์
6/9
 
63
นายปรมินทร์ สมบูรณ์
6/9
 
64
นายศุภณัฐ กองคำ
6/9
 
65
นายกวินภพ แพงคำ
6/11
 
66
นายธนบดี เมธากิตตินันต์
6/11
 
67
นายวรรธนัย แพวิเศษ
6/11
 
68
นายอัครพล เพ็ญจันทร์
6/11
 
69
นายคุณากร ด่านธีรวนิชย์
6/11
 
70
นายปกรณ์ ลิ่มพรางกูล
6/11
 
71
นายธนพนธ์ ช่วยยิ้ม
6/11
 
72
นายธนานนท์ จามพัฒน์
6/11
 
73
นายนราธร วิเชียรธร
6/11
 
74
นายจิรภัทร สุมงคล
6/12
 
75
นายธนธรณ์ จิตต์เส้ง
6/12
 
76
นายธีรภัทร วาริชกิจกุล
6/12
 
77
นายธนกร ธนพิพัฒนศิริ
6/12
 
78
นายปรวรรษ สมอินทร์
6/12
 
79
นายณัฐพล วิรุฬมาศ
6/12
 
80
นายภูมิวัชร์ หนูคงนุ้ย
6/12
 
81
นายณัฐวัฒน์ การพร้อม
6/13
 
82
นายสัณห์พงศ์ เอี่ยนเหล็ง
6/13
 
83
นายลภัส สถิตเสถียร
6/13
 
84
นายกิตติคุณ พันธุ์ทอง
6/13
 
85
นายวัชรุตม์ เพชรรัตน์
6/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี