รายชื่อสมาชิกชุมนุมนศท. ปี 3
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
นายจักรพงศ์ โชครักษ์
จำนวน 86 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32789
นายไชยพัฒน์ เพชรมณี
4/2
 
2
31514
นายธวัชชัย จันทร์เล็ก
6/1
 
3
31519
นายภูริทัต พรหมนวล
6/1
 
4
31566
นายพีรภัทร์ เจริญลาภ
6/1
 
5
31562
นายปวินท์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์
6/2
 
6
31571
นายเศรษฐภูมิ เดชสถิตย์
6/2
 
7
31646
นายณัฎฐกิตติ์ อินทอักษร
6/2
 
8
31647
นายณัฐนนท์ ขาวนวล
6/2
 
9
31653
นายอติเทพ ติรประภา
6/2
 
10
31677
นายชนาธิป ใบแก้ว
6/2
 
11
31468
นายณัฐภัทร วัชราภรณ์
6/3
 
12
31512
นายวรภัทร แซ่โง้ว
6/3
 
13
31522
นายวรากร คงรักษา
6/3
 
14
31555
นายณัชพล เนตรศิริสวรรค์
6/3
 
15
31559
นายธนายุต ยอดประเสริฐ
6/3
 
16
31563
นายพงศ์พิภพ สุนทรวร
6/3
 
17
31599
นายโกมารัตน์ กาแก้ว
6/3
 
18
31603
นายธนพล นพคุณสิริ
6/3
 
19
31609
นายปิยทัศน์ รอดเพชร
6/3
 
20
32604
นายธนกฤต จรีวรรณเพชร
6/3
 
21
33745
นายณพวิทย์ สุนทรพิทักษ์กุล
6/3
 
22
31380
นายธีรภัทร ศรีคิรินทร์
6/4
 
23
31471
นายธนภัทร แสงสุวรรณ
6/4
 
24
31474
นายภูริ รุจิวิวัฒนกุล
6/4
 
25
31475
นายภูริภัทร เหลืองอรุณ
6/4
 
26
31478
นายรัฐนันท์ พูลนวล
6/4
 
27
31508
นายกฤตภาส ใจหาญ
6/4
 
28
31517
นายพีระกร ทวีทอง
6/4
 
29
31616
นายอริยพงษ์ พึ่งวุฒิ
6/4
 
30
31645
นายชิษนุพงศ์ พรหมวิเชียร
6/4
 
31
31747
นายกฤษฎา พาลเสือ
6/4
 
32
33716
นายจิรพัฒน์ นิลเวช
6/4
 
33
33754
นายชานน สุวัธนเมธากุล
6/4
 
34
31556
นายณัฐภูมิ ชูกลิ่น
6/5
 
35
31604
นายธนภัทร ยี่หวา
6/5
 
36
31642
นายภาคภูมิ รัตโน
6/5
 
37
33765
นายบูรพัทธ์ เข็มขาว
6/5
 
38
33767
นายศิวกร กาญจนประทุม
6/5
 
39
33770
นายอภิสิทธิ์ อุ่นอก
6/5
 
40
31379
นายธีร์ธวัช พรหมเกตุ
6/6
 
41
31382
นายพุฒิพงศ์ แสงวิเศษ
6/6
 
42
31419
นายชัยธวัช สีแดง
6/6
 
43
31467
นายณัฏฐสิทธิ์ รุยันต์
6/6
 
44
31482
นายศุภวิชญ์ มณีฉาย
6/6
 
45
31483
นายสุริยศักดิ์ เพ็ญศรี
6/6
 
46
31615
นายสุวิจักขณ์ สังข์ทอง
6/6
 
47
33782
นายณัฐภัทร ทองหวาน
6/6
 
48
31418
นายชัยชาญ อักษรคง
6/7
 
49
31432
นายสันติภาพ นวลมูสิก
6/7
 
50
31466
นายณภทร เทพนวล
6/7
 
51
31469
นายณัฐภัทร ศรีหมุดกุล
6/7
 
52
31477
นายรัชชานนท์ ลักขณาพันธ์
6/7
 
53
31712
นายธีระเดช ปานคล้าย
6/7
 
54
31717
นายศิรวิทย์ แก้วสวี
6/7
 
55
33786
นายปัณณธร บุตรสามบ่อ
6/7
 
56
31427
นายภูมินทร์ บุญแทน
6/8
 
57
31707
นายกฤษณ์ ธรรมบำรุง
6/8
 
58
31718
นายสนธยา ไกรวงศ์
6/8
 
59
31753
นายปัณฑณัท เม่นงาม
6/8
 
60
33800
นายธนพล เศวตศิลป
6/8
 
61
33807
นางสาวปฐมาวดี รุ่งแดง
6/8
 
62
31598
นายก่อศักดิ์ จันทรตรีรัตน์
6/9
 
63
33812
นายกันตภณ ศิลป์สวัสดิ์
6/9
 
64
33813
นายปรมินทร์ สมบูรณ์
6/9
 
65
33816
นายศุภณัฐ กองคำ
6/9
 
66
31553
นายกวินภพ แพงคำ
6/11
 
67
31649
นายธนบดี เมธากิตตินันต์
6/11
 
68
31756
นายวรรธนัย แพวิเศษ
6/11
 
69
31760
นายอัครพล เพ็ญจันทร์
6/11
 
70
31789
นายคุณากร ด่านธีรวนิชย์
6/11
 
71
31796
นายปกรณ์ ลิ่มพรางกูล
6/11
 
72
33846
นายธนพนธ์ ช่วยยิ้ม
6/11
 
73
33847
นายธนานนท์ จามพัฒน์
6/11
 
74
33848
นายนราธร วิเชียรธร
6/11
 
75
31375
นายจิรภัทร สุมงคล
6/12
 
76
31423
นายธนธรณ์ จิตต์เส้ง
6/12
 
77
31752
นายธีรภัทร วาริชกิจกุล
6/12
 
78
31791
นายธนกร ธนพิพัฒนศิริ
6/12
 
79
31797
นายปรวรรษ สมอินทร์
6/12
 
80
33858
นายณัฐพล วิรุฬมาศ
6/12
 
81
33860
นายภูมิวัชร์ หนูคงนุ้ย
6/12
 
82
31421
นายณัฐวัฒน์ การพร้อม
6/13
 
83
31719
นายสัณห์พงศ์ เอี่ยนเหล็ง
6/13
 
84
31800
นายลภัส สถิตเสถียร
6/13
 
85
33865
นายกิตติคุณ พันธุ์ทอง
6/13
 
86
33867
นายวัชรุตม์ เพชรรัตน์
6/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี