รายชื่อสมาชิกชุมนุมBio Gang (สมัครที่คุณครูสลับศรี)
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสลับศรี เจริญเวช
จำนวน 18 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
33067
นายพนธกร จันทรพิมล
6/13
 
2
33068
นายยุทธศักดิ์ ไรช่วง
6/13
 
3
30746
นางสาวธนภรณ์ ชาคโรทัย
6/13
 
4
30089
นางสาวชนิภรณ์ มณีรัตน์
6/13
 
5
30747
นางสาวนราวดี จิตรากุล
6/13
 
6
30757
นางสาวสาธินี นิยมจิตร์
6/13
 
7
30762
นางสาวอัญชิษฐา สุนทรปิยะพันธ์
6/13
 
8
30785
นางสาวญาณิศา แก้วกอน
6/13
 
9
30786
นางสาวณัฐพร ยามรัมย์
6/13
 
10
30787
นางสาวณิชนันทน์ เพชรสุวรรณ
6/13
 
11
30795
นางสาวปราชญานันท์ บำรุงรักษ์
6/13
 
12
31116
นางสาวนภสร เพชรเรือง
6/13
 
13
31221
นางสาวสิริวรรณ เลิศพูลผล
6/13
 
14
33069
นางสาวเกศสุดา รื่นรวย
6/13
 
15
33070
นางสาวชนกนันท์ หานศุภิชน
6/13
 
16
33071
นางสาวโชติกา ยุธิษยานุวัฒน์
6/13
 
17
33073
นางสาวปาณิศา อยู่ดี
6/13
 
18
33074
นางสาวฝนแรก พลศิลป์
6/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี