รายชื่อสมาชิกชุมนุม
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 17 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
30886
นางสาวจงปวี เย็นแจ่ม
6/6
 
2
30897
นางสาวธัญสรณ์ ภักดีพรหม
6/6
 
3
30988
นางสาวมนัญชยา ศักดิ์ศิริ
6/6
 
4
31105
นางสาวจิตณัฏฐา พรหมพุ่ม
6/6
 
5
31108
นางสาวชนิกานต์ เขียวแดง
6/6
 
6
31171
นางสาวมนจินาถ โกละกะ
6/6
 
7
31205
นางสาวกรรณนิสา คำเหล็ก
6/6
 
8
31208
นางสาวจันทร์จิรา เดชแห้ว
6/6
 
9
32594
นางสาวภัทราวดี จุลแกบ
6/6
 
10
33761
นางสาวชนัญชิดา จำเริญ
6/6
 
11
33874
นางสาวณิชาภัทร ศรียาเทพ
6/8
 
12
31214
นางสาวธัญพร จรูญพงษ์
6/9
 
13
33113
นางสาวญาณิศา เพชรวิชิต
6/9
 
14
33115
นางสาวธรรัฏฐ์ พัฒน์แป้น
6/9
 
15
31191
นายพลกฤต เหมเดโช
6/10
 
16
33093
นายเวโรจน์ ขันใส
6/10
 
17
30749
นางสาวปุณยนุช เขียดแก้ว
6/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี