รายชื่อสมาชิกชุมนุมบอร์ดเกมอังกฤษ - ไทย (สมัครที่คุณครูศศิ ที่ 611)
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวศศิ แก้วไทย
นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
จำนวน 26 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32432
นางสาวณวรีย์ แซ่เฮ่า
4/7
 
2
32439
นางสาวเบญจพร เครือสนิท
4/7
 
3
32358
นางสาวแพรวา เจริญฤทธิ์
4/8
 
4
32428
นางสาวจันจิรา ขุนทองจันทร์
4/8
 
5
32437
นางสาวนิรัชพร เพ็ชร์ทอง
4/8
 
6
34374
นายธีรดนย์ เกื้อฉิม
4/9
 
7
34375
นายธีรภัทร แซ่เตี้ยว
4/9
 
8
34376
นายศิรสิทธิ์ ยังวนิชเศรษฐ
4/9
 
9
32301
นายนันทวัฒน์ ทวดสิญจ์
4/10
 
10
32414
นายทีวากร สังข์นวล
4/10
 
11
32364
นางสาวสิมิลัน หะยีหมัด
4/10
 
12
32391
นางสาวธัญวรรณ เพ็ญแก้ว
4/10
 
13
32395
นางสาวนิสิฌา รสจันทร์
4/10
 
14
32430
นางสาวชนิกานต์ อินทร์ย่านยาว
4/10
 
15
34400
นางสาวญาณิน ช่วยมี
4/10
 
16
34401
นางสาวธนพร นุ้ยไม
4/10
 
17
34409
นางสาวอาภาศิริ สกุลดิษฐ
4/10
 
18
30914
นายณภัทร เจริญรักษ์
6/1
 
19
30920
นายพงศ์รักษ์ เผือกเนียม
6/1
 
20
31051
นายบุรธัช ทองพรหม
6/1
 
21
33199
นายไชยวัฒน์ พัฒนเรณู
6/1
 
22
30937
นางสาวนิภัทรา อำไพวรรณ
6/1
 
23
31034
นางสาวปิยนันท์ อนุกูล
6/1
 
24
33206
นางสาวศุภกานต์ ใจรัก
6/1
 
25
30834
นายกิจธนาพัฒน์ ชูวงศ์ศิริกุล
6/3
 
26
30842
นายพันธวัตร หวังมุทิตากุล
6/4
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี