รายชื่อสมาชิกชุมนุมบอร์ดเกม (สมัครที่ครูศศิ)
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวศศิ แก้วไทย
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
จำนวน 32 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายฟีนิกซ์​ แรมซีย์ กริ๊กกส์
1/11
 
2
เด็กหญิงภาสินี ชำนาญศรี
1/11
 
3
เด็กหญิงศศิยฉัตร กมลลาศลักษณ์
1/11
 
4
เด็กชายกาญจนวัฒน์ ขนาบแก้ว
2/11
 
5
เด็กชายณัฐชนน มีจันทร์แก้ว
2/11
 
6
เด็กชายธนดล สุริวงค์
2/11
 
7
เด็กหญิงชนนิกานต์ โกละกะ
2/11
 
8
เด็กหญิงพิชามญชุ์ อุดมวิทยาไกร
2/11
 
9
เด็กหญิงภูษณิศา สุวรรณ
2/11
 
10
เด็กหญิงรณพร ชัยสกุล
2/11
 
11
เด็กหญิงสิรินดา เนยนม
2/11
 
12
เด็กหญิงอัฐภิญญา ทองก้านเหลือง
2/11
 
13
นางสาวประกายรัตน์ อินทรปถัม
4/8
 
14
นางสาวปณิธิ ทิมทับ
4/9
 
15
นางสาววรญา หมื่นไธสง
4/9
 
16
นายกัมปนาท พรหมจินดา
4/11
 
17
นางสาวสิริลักษณ์ เหมยากร
4/11
 
18
นายวีรภัทร กมลลาศลักษณ์
5/1
 
19
นายณกฤต อิ่มเอิบ
5/3
 
20
นายณัฐธน เสียงสุวรรณ
5/12
 
21
นางสาวกนกพิชญ์ อภิชล
5/12
 
22
นางสาวชลิตา เติมไพบูลย์
5/12
 
23
นายสุรวุฒิ สุวรรณมณี
6/4
 
24
นายชนะศักดิ์ อุ่นอก
6/4
 
25
นางสาวจิตราภา ชนะพล
6/4
 
26
นางสาวปุญญิสา กำลังการ
6/4
 
27
นางสาวปุญญิศา สุขแต้ม
6/4
 
28
นางสาวภัทรพร สังวรธรรม
6/4
 
29
นางสาวณัฐกฤตา ทองเผือก
6/4
 
30
นางสาวสุนิตชา จงจิตต์
6/4
 
31
นางสาวภัสสร วัฒนนุกูล
6/4
 
32
นางสาวกฤตพร ชุมจันทร์
6/4
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี