รายชื่อสมาชิกชุมนุมบอร์ดเกมอังกฤษ - ไทย (สมัครที่คุณครูศศิ ที่ 611)
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวศศิ แก้วไทย
นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
จำนวน 40 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32734
นางสาวกชพรรณ อุ่นพิชัย
4/1
 
2
32746
นางสาวพิมพ์มาดา แสงสุวรรณ
4/1
 
3
32749
นางสาวสุธาทิพย์ บุญสุวรรณ์
4/1
 
4
32912
นางสาวปุญญิศาสุขแต้ม
4/4
 
5
32951
นางสาวณัฐกฤตา ทองเผือก
4/4
 
6
32969
นางสาวสุนิตชา จงจิตต์
4/4
 
7
32753
นางสาวอัญชลีภรณ์ กัลพฤกษ์
4/6
 
8
32744
นางสาวพัชรดา นิลทองสกุล
4/7
 
9
32751
นางสาวสุวัจนี หงศ์พันธ์กุล
4/7
 
10
34944
นายณัฐวุฒิ พูนวล
4/8
 
11
32735
นางสาวกรภัทร์ รอดดำ
4/8
 
12
32747
นางสาวมัญชุพร จันทร์แก้ว
4/8
 
13
34953
นางสาวอภิญญา สิทธิศรี
4/8
 
14
34932
นางสาวจุฑาทิพย์ วิเศษวุฒิสาร
4/9
 
15
34941
นางสาววิไลลักษณ์ พรวัฒนาเจริญ
4/9
 
16
34943
นางสาวสิริมนต์ สุขช่วง
4/9
 
17
34952
นางสาวสิริภัสรา อุปการณ์
4/9
 
18
34898
นางสาวธนพร อัคคีสุวรรณ
4/12
 
19
34901
นางสาวศิริพร ทองศิริ
4/12
 
20
32432
นางสาวณวรีย์ แซ่เฮ่า
5/7
 
21
32439
นางสาวเบญจพร เครือสนิท
5/7
 
22
32358
นางสาวแพรวา เจริญฤทธิ์
5/8
 
23
32428
นางสาวจันจิรา ขุนทองจันทร์
5/8
 
24
32437
นางสาวนิรัชพร เพ็ชร์ทอง
5/8
 
25
34370
นางสาวแพงแพง สัมพุทธานนท์
5/8
 
26
31498
นางสาวพัณวัสษา วงศ์เจริญ
6/2
 
27
31665
นางสาวภัททิยา โชคราช
6/2
 
28
31671
นางสาวโสภิดา ช่วยรอด
6/2
 
29
31672
นางสาวอภิชญา หัวนะราษฎร์
6/2
 
30
31674
นางสาวอันดามัน เที่ยงน่วม
6/2
 
31
31688
นางสาวชนิกานต์ โรจนชีวะ
6/2
 
32
33740
นางสาวปวีณนุช อุไรโรจน์
6/2
 
33
31532
นางสาวกานต์ธิดา สุวรรณ์
6/3
 
34
31541
นางสาวปวริศา นันทเกษตร
6/3
 
35
31581
นางสาวธิดามาส สละ
6/3
 
36
31592
นางสาวแพรพิไล เรืองจันทร์
6/3
 
37
33749
นางสาวนัทธมน เกิดนิล
6/3
 
38
33752
นางสาวโศภิตา ใสสะอาด
6/3
 
39
31386
นายพิชญะ กรรมารางกูล
6/13
 
40
31794
นายโธมัส ปภาวิน พีเพ่นฮาเก้น
6/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี