รายชื่อสมาชิกชุมนุม Learning English Through Songs
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางจุฬาลักษณ์ จันจรัสศรี

จำนวนทั้งหมด 3 คน
 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
30879
นายภูริม อรุณเลิศวณิชชา
6/6
 
2
31197
นายศุภวิชญ์ เหรียญทอง
6/6
 
3
31199
นายสุเมธ จิตตารมย์
6/6
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี