รายชื่อสมาชิกชุมนุมLearning English Through Songs
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางจุฬาลักษณ์ จันจรัสศรี
จำนวน 15 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32817
นางสาวปวริศา ชูลีธรรม
4/5
 
2
32956
นางสาวณิวัฒนา ศิริวัง
4/5
 
3
32971
นางสาวอาทิตตยา ลิ้มสุวรรณ
4/5
 
4
34979
นางสาวเบนาซีร์ คาน
4/5
 
5
34980
นางสาวปิยธิดา ยังมณี
4/5
 
6
34981
นางสาวพิชญ์สินี นิลอรุณ
4/5
 
7
34982
นางสาวมาริษา ผิวสลับ
4/5
 
8
34985
นางสาวสุพิชญา ประชุม
4/5
 
9
35010
นางสาวนันทภัทร สองแก้ว
4/5
 
10
34970
นางสาวอาทิตยา จันทร์เทพ
4/6
 
11
34917
นายอนุรักษ์ หนูน้อย
4/10
 
12
32738
นางสาวนภสร เป็นสุข
4/10
 
13
34921
นางสาวดวงพร ดอนทราย
4/10
 
14
34958
นางสาวเชษฐ์สุดา พราหมนก
4/10
 
15
32187
นายปฏิมากร ศรีบัวรอด
5/3
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี