รายชื่อสมาชิกชุมนุมสภานักเรียน
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายสมบัติ ระมัด
นายรัฐพร ชูพิชัย
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
จำนวน 37 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
31659
นางสาวธันย์ชนก ทั่วนาพญา
5/2
 
2
31535
นางสาวญาดา รัศมีพงศ์
5/3
 
3
31504
นางสาวสายสวรรค์ ชัยสวัสดิ์
5/4
 
4
31781
นางสาวลัลน์ลลิต ศรีรัตนกุล
5/4
 
5
33759
นางสาวชีวาภร วิชัยดิษฐ
5/4
 
6
33760
นางสาวโชติกา สังข์ชุม
5/4
 
7
33763
นางสาวรุจิรดา รุจนกุล
5/4
 
8
31765
นางสาวคีรภัสสร เลื่อนนาวา
5/8
 
9
31771
นางสาวณิชารีย์ เพชรรอด
5/8
 
10
31778
นางสาวพิมพ์ลพัช กรดมี
5/8
 
11
31823
นางสาวอภิชญา เกิดชูกุล
5/8
 
12
33818
นายอัครพงศ์ ไขศิลป์
5/9
 
13
33821
นางสาวกล้วยไม้ สุวรรณพร
5/9
 
14
31754
นายพิษณุพงษ์ กรศรี
5/10
 
15
31710
นายทรงสิจ สินนุรักษ์
5/11
 
16
31795
นายบรรณวิชญ์ พรหมมนตรี
5/12
 
17
31811
นางสาวชนัญชิดา สร้อยสนธิ์
5/12
 
18
30804
นายชินพัฒน์ เพ็งคง
6/3
 
19
30806
นายธนวัฒน์ นาคขวัญ
6/3
 
20
30971
นายอธิ จูเจริญ
6/3
 
21
30950
นางสาวสุพิชญา สงสุวรรณ
6/3
 
22
31033
นางสาวปภาวี ชัยวัฒนพงษ์
6/3
 
23
33184
นางสาวรินลิณี บัวศรี
6/3
 
24
31125
นางสาววิลาสินี ตรียุทธ
6/4
 
25
30751
นางสาวมนรดา สุวรรณ
6/7
 
26
31150
นายเลิศชาย จิตสงค์
6/9
 
27
33114
นางสาวกานติศา วัชรินทร์พร
6/9
 
28
30814
นางสาวกนกทิพย์ คำเงิน
6/10
 
29
30819
นางสาวชญานี รจิตานนท์
6/10
 
30
31167
นางสาวปิยะสิริ แก้วนุ่น
6/10
 
31
33096
นางสาวฐาปณี สุวรรณโณ
6/10
 
32
33098
นางสาวทินมณี เชาว์เจริญ
6/10
 
33
33102
นางสาววศินี แก้วชำนาญ
6/10
 
34
33103
นางสาวศศิธร ราชคง
6/10
 
35
33104
นางสาวศุภนุช วิชัยดิษฐ
6/10
 
36
30752
นางสาวมัทวัน คำสถิตย์
6/12
 
37
30756
นางสาวศุภิสรา แป้นเจริญ
6/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี