รายชื่อสมาชิกชุมนุมสภานักเรียน
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายสมบัติ ระมัด
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
จำนวน 58 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นายปวริศร์ เมืองระรื่น
5/1
 
2
นายวชิรวิทย์ เพชรสงค์
5/1
 
3
นายศิลาคุปต์ เนาว์สูงเนิน
5/1
 
4
นางสาวปาลิตา ทรัพย์อภิสิทธิ์
5/1
 
5
นางสาวกมลาภรณ์ ประศาสน์กุล
5/1
 
6
นางสาวธนภรณ์ อ่างทอง
5/1
 
7
นางสาวธนสร ชูศรี
5/1
 
8
นางสาวนิจวิภา พรหมศักดิ์
5/1
 
9
นางสาวนุสสะรี จำปี
5/1
 
10
นางสาวพิชญ์สินี ทองแหลม
5/1
 
11
นางสาวกิรณา คงสุทธิ์
5/1
 
12
นางสาวจีรภัสสร เรืองโรจน์
5/1
 
13
นางสาวปภาวรินท์ ถาพร
5/1
 
14
นางสาวลภัสรดา พัฒนรักษ์
5/1
 
15
นางสาวสินิดทรา หมัดสดาย
5/1
 
16
นางสาวหทัยภัทร ฤทธิเพชร
5/1
 
17
นายสุวรัตน์ จิตราภิรมย์
5/2
 
18
นายโพธิเศรษฐ์ ศรีพรหมแดง
5/2
 
19
นางสาวอลีนา เผือกสวัสดิ์
5/2
 
20
นายธัญชนก แก้วกัน
5/4
 
21
นางสาวกัญญ์วรา ทองชะอม
5/4
 
22
นางสาวภัทรวดี รักเเดง
5/4
 
23
นางสาวพีรดา อินทร์แก้ว
5/4
 
24
นางสาวบัณฑิตา ธรรมภัทรกุล
5/4
 
25
นางสาวจิตติมา งามสิงห์
5/6
 
26
นางสาวสมิตา สาริบุตร
5/8
 
27
นางสาวกานต์ธิดา ทองนวล
5/8
 
28
นางสาวชญานิศา ทองคลอด
5/8
 
29
นางสาวประกายดาว เมืองขาว
5/8
 
30
นางสาวนภัส มุขเงิน
5/8
 
31
นายกฤดิธัช เกื้อสกุล
5/9
 
32
นางสาวศศิประภา ศรีฟ้า
5/9
 
33
นางสาวสรียาวรรณ คงเเก้ว
5/9
 
34
นายภีม เรืองศรี
5/10
 
35
นายภูริพัฒน์ วงศ์สุวภาพ
5/10
 
36
นางสาววรรณรตี บุญทอง
5/10
 
37
นางสาวธนัญญรัฏฐ์ เทียมแก้ว
5/10
 
38
นางสาวปริสา นนทศักดิ์
5/10
 
39
นางสาวพรไพลิน แซ่เตียว
5/12
 
40
นางสาวณัฐธิดา อรัญภาค
5/12
 
41
นางสาวอรวรา สวัสดิ์อุบล
5/12
 
42
นางสาวชนากานต์ อินทเจียด
5/12
 
43
นางสาวคณิศร ว่องทะเล
6/2
 
44
นายบวรณัชญ์ วิทยานุศักดิ์
6/4
 
45
นายนาธาร โซ่โดบ
6/4
 
46
นายศักดิ์ดา ขุนพิบูลย์
6/4
 
47
นางสาวอุบลรัตน์ ธรรมบำรุง
6/4
 
48
นายภัทรภณ คงรอด
6/5
 
49
นางสาวกชกร จินตนชูติกร
6/5
 
50
นางสาวปาลิตา ภู่ศิริ
6/5
 
51
นายธีระเทพ รัตนมณเฑียรชัย
6/6
 
52
นางสาววนัสนัน สุมาตรา
6/6
 
53
นางสาววิมลสิริ วัตถุ
6/7
 
54
นายณัฐวุฒิ พูนวล
6/8
 
55
นางสาวกรภัทร์ รอดดำ
6/8
 
56
นางสาววิสสุตา โอทอง
6/8
 
57
นางสาวพลอยชมพู กุลวิเศษ
6/8
 
58
นางสาวณิชากร พรหมพงษ์
6/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี