รายชื่อสมาชิกชุมนุมสภานักเรียน
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายสมบัติ ระมัด
นายรัฐพร ชูพิชัย
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
จำนวน 28 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32093
นายภควัฒน์ ฉิมบุตร
5/1
 
2
33215
นายธนวัฒน์ ตุ้มทอง
5/1
 
3
32307
นายเสริมพงษ์ สุทธินุ่น
5/2
 
4
32292
นางสาววาสินี บุณนวล
5/2
 
5
32308
นางสาวกัญญ์วรา นันทวโนทยาน
5/2
 
6
32311
นางสาวจิณณพัต นราวิวรรธน์กุล
5/2
 
7
32315
นางสาวณัฐณิชา จันทบูรณ์
5/2
 
8
32321
นางสาวพรหมพร สุขขุน
5/2
 
9
34297
นางสาวพิชญากมล ใจเอื้อ
5/2
 
10
32118
นางสาวสถิตาภรณ์ ดำพริก
5/3
 
11
32203
นางสาวชลิดา รัตนรัตน์
5/3
 
12
34312
นางสาวจริยาภรณ์ ครุฑปักษี
5/3
 
13
34314
นางสาวพัชรินี พิชัยยุทธิ์
5/3
 
14
32153
นางสาวณัฐนิดา เย็นแจ่ม
5/4
 
15
32402
นางสาววาสิตา บุญนวล
5/4
 
16
34329
นางสาวเนรมิต ตั้งประสิทธิ์
5/4
 
17
32156
นางสาวธวัลรัตน์ โต๊ะแอ
5/6
 
18
34348
นางสาวธัญชนก ชูพยันต์
5/6
 
19
32022
นางสาวปนัสญา เหมทานนท์
5/7
 
20
32023
นางสาวปัณฑิตา บรรณาลังค์
5/7
 
21
32285
นางสาวธนัญญา จันทร์ประดิษฐ์
5/7
 
22
31659
นางสาวธันย์ชนก ทั่วนาพญา
6/2
 
23
31535
นางสาวญาดา รัศมีพงศ์
6/3
 
24
31504
นางสาวสายสวรรค์ ชัยสวัสดิ์
6/4
 
25
33821
นางสาวกล้วยไม้ สุวรรณพร
6/9
 
26
31754
นายพิษณุพงษ์ กรศรี
6/10
 
27
31795
นายบรรณวิชญ์ พรหมมนตรี
6/12
 
28
31751
นายธนธรณ์ ช่วยศรีสวัสดิ์
6/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี