รายชื่อสมาชิกชุมนุมการบิน
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางจิระพงศ์ คงรักษ์
นางมัสลิน มรรคสินธุ์
จำนวน 8 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
31759
นายสรรค์ธกรณ์ วงศ์ศิริภา
5/4
 
2
31476
นายระพี ไผ่เฉลิม
5/8
 
3
33799
นายธนบัตร เสนาสวัสดิ์
5/8
 
4
30903
นางสาวพนิตพร ปานอินทร์
6/2
 
5
31032
นางสาวปฐมาภรณ์ นิภัสตรา
6/2
 
6
33192
นางสาวธิดารัตน์ วิโรจน์
6/2
 
7
30779
นางสาวกอบัว นวลจริง
6/8
 
8
30788
นางสาวณิชากร ทรัพย์ไพบูลย์
6/8
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี