รายชื่อสมาชิกชุมนุมการบิน
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางจิระพงศ์ คงรักษ์
จำนวน 10 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นางสาวมนสิชา พนมสัย
4/6
 
2
นางสาวดวงกมล ประมุท
5/2
 
3
นายเบญจมินทร์ ไกรทอง
5/3
 
4
นางสาวนันฑิตา สุราราษฎร์
5/3
 
5
นางสาวพรรณวดี เพชระ
5/3
 
6
นายกันตินันท์ เพ็ญมงคล
5/4
 
7
นางสาวศุภานันท์ ทองศรี
5/4
 
8
นายแสงชัย ทวีศิลป์
5/5
 
9
นายอมรเทพ เจริญมี
5/5
 
10
นางสาวนันท์นภัส ชูศรี
6/4
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี