รายชื่อสมาชิกชุมนุมการบิน
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางจิระพงศ์ คงรักษ์
นางมัสลิน มรรคสินธุ์
จำนวน 12 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32265
นางสาวอัญญ์วรา ใจรังษี
5/1
 
2
34293
นางสาวธัญรดา เขียวแดง
5/1
 
3
34295
นางสาววรินธร เนตรกระจ่าง
5/1
 
4
32070
นางสาวพรหมพร สิทธิวงศ์
5/3
 
5
32199
นางสาวจิณณพัต ก้าวศิริรัตน์
5/3
 
6
32260
นางสาวศดานันท์ แสงอ่อน
5/3
 
7
32389
นางสาวธนาภา ล่าดี้
5/3
 
8
32607
นางสาวมณธิดา ทองเทพ
5/3
 
9
34316
นางสาวศิริภัสสร จิตต์สะอาด
5/3
 
10
34318
นางสาวอนันตญา หวังสร้างสกุล
5/3
 
11
33799
นายธนบัตร เสนาสวัสดิ์
6/8
 
12
33219
นางสาวภัทรวดี มีเพียร
6/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี