รายชื่อสมาชิกชุมนุมCross Word
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรี
จำนวน 41 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34945
นายปธานิน จันทร
4/8
 
2
32680
นางสาวมนต์มนัทธ์ อรัญไสว
4/12
 
3
32770
นางสาวชาลิสา เพชรรักษ์
4/12
 
4
34896
นางสาวกาญจนา ทองมุสิทธิ์
4/12
 
5
34366
นางสาวฉัตรวรดา ซุ้นสุวรรณ
5/8
 
6
34367
นางสาวณัฐติกานต์ วัชรสินธุ
5/8
 
7
31651
นายปัณณทัต วิทยาพร
6/2
 
8
31683
นายภูวิศ ชูสิทธิ์
6/2
 
9
33732
นายไพศาล พลโยธา
6/2
 
10
33733
นายอาทิตย์ แป้นดำเนิน
6/2
 
11
31488
นางสาวชุติมน เผือกเนียม
6/4
 
12
31499
นางสาวพิชญ์สินี พิมพ์ช่างไม้
6/4
 
13
31506
นางสาวสิริมุก วงศ์กาษา
6/4
 
14
31596
นางสาวอมลณัฐ ช่วยสงค์
6/4
 
15
31777
นางสาวพิชญา ลือวรวิญญู
6/4
 
16
31781
นางสาวลัลน์ลลิต ศรีรัตนกุล
6/4
 
17
33759
นางสาวชีวาภร วิชัยดิษฐ
6/4
 
18
33760
นางสาวโชติกา สังข์ชุม
6/4
 
19
31408
นางสาวเพ็ญพิชชา พรหมรักษ์
6/6
 
20
31441
นางสาวจิณณกานต์ ช่างสาน
6/6
 
21
31461
นางสาวสุภาวิณี ขาวเขียว
6/6
 
22
31502
นางสาวศศิวิมล สนธิช่วย
6/6
 
23
31694
นางสาวพิชญ์สินี ธรรมแก้ว
6/6
 
24
31698
นางสาวภัทรวรรณ โมลี
6/6
 
25
31722
นางสาวกรกนก หนูสุข
6/6
 
26
31732
นางสาวธนภรณ์ วงศ์พิพันธ์
6/6
 
27
31393
นางสาวจิตติมา ว่อง
6/8
 
28
31394
นางสาวจิรัชยา สุวรรณโณ
6/8
 
29
31490
นางสาวธัญญาลักษณ์ มีลาภ
6/8
 
30
33804
นางสาวชนมน แก้วพิชัย
6/8
 
31
33810
นางสาวสุริยาวดี อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
6/8
 
32
31473
นายเปี่ยมศักดิ์ พุ่มวิเศษ
6/9
 
33
31748
นายจักรภัทร มัชฌิมา
6/9
 
34
33815
นายวีระวุฒิ รักชัง
6/9
 
35
33224
นางสาวอัญชิสา นุชมิตร์
6/9
 
36
33827
นางสาวสรัลรัตน์ จุ้ยนาค
6/9
 
37
31727
นางสาวช่อผกา คงคช
6/10
 
38
33837
นางสาวฐิติภัทร สมบัติแก้ว
6/10
 
39
33842
นางสาวสุภารัตน์ พุฒทอง
6/10
 
40
33853
นางสาวปิยะวรรณ จ่าแก้ว
6/11
 
41
33868
นางสาวกันติชา สุขภิมนตรี
6/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี