รายชื่อสมาชิกชุมนุมเยาวชนคนรักประวัติศาสตร์
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายรัฐพร ชูพิชัย
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
จำนวน 29 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32766
นางสาวกีรติกร ช่วยชนะ
3/7
 
2
32778
นางสาวพิมพ์ลภัส เจริญมาก
3/7
 
3
32782
นางสาวศุพภร เกตุแก้ว
3/7
 
4
32783
นางสาวสมิตนันท์ สุธาประดิษฐ์
3/7
 
5
32784
นางสาวแสงรพี เพชรรัตน์
3/7
 
6
32785
เด็กหญิงพรหมพร พรหมจรรย์
3/7
 
7
30809
นายปฐมพงษ์ หนูไกรหงษ์
6/2
 
8
30852
นางสาวธัญพิชชา ปลื้มปิยธรรม
6/2
 
9
30893
นางสาวทิตยา รักหวาน
6/2
 
10
30904
นางสาวพิมพ์วรา สถิตย์กุลสิริ
6/2
 
11
30973
นางสาวกนกร ไทยสงเคราะห์
6/2
 
12
31074
นางสาวนันทฉัตร สทานสัตย์
6/2
 
13
33189
นางสาวกันติชา สาริพัฒน์
6/2
 
14
33196
นางสาวรุ่งฟ้า เนตรรุ่ง
6/2
 
15
33209
นางสาวอิสราภรณ์ ชาโลมนิรันดร์
6/2
 
16
30869
นายณัฐพงษ์ ไก่แก้ว
6/3
 
17
30952
นางสาวอักษร ดิษดำ
6/3
 
18
30974
นางสาวจณิสตา อินทชาติ
6/3
 
19
31035
นางสาวปิยะเกตุ เวชวัฒน์
6/3
 
20
31363
นางสาววิลาสินี สะอาด
6/3
 
21
32484
นางสาวเนฐิกานต์ ปานจินดา
6/3
 
22
31154
นายสหฤทธิ์ รวยรื่น
6/4
 
23
33169
นายนิล ศรีสวัสดิ์
6/4
 
24
33170
นายพีระพงษ์ น้อยชาตรี
6/4
 
25
33118
นายกิตติศักดิ์ คงสังข์
6/8
 
26
30884
นางสาวกีรติ นิ่มนวล
6/8
 
27
30892
นางสาวณัฐณิชา ชิตร
6/8
 
28
30898
นางสาวนภัสวรรณ ดีแก้ว
6/8
 
29
33124
นางสาวธมลวรรณ อาวุธ
6/8
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี