รายชื่อสมาชิกชุมนุมเยาวชนคนรักประวัติศาสตร์
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
จำนวน 29 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นางสาวปิยณัฐ เจริญพร
4/2
 
2
นางสาวหทัยกานต์ ประเวระไพ
4/2
 
3
นายภัครภูมิ รอดพันธ์ชู
4/5
 
4
นายไชยพศ มิตรรัก
5/3
 
5
นายสถาพร ชำนาญเวช
5/3
 
6
นายสรวิชญ์ พงศ์วสา
5/3
 
7
นายมูฮัยมิน หะมะ
5/3
 
8
นายคณิน ปานยืน
5/3
 
9
นายสุริเยศ พัฒนาประดิษฐ์
5/3
 
10
นายอติวิชญ์ ตันติพิสิทธิ์
5/3
 
11
นายณัฐวุฒิ หีตเพ็ง
5/3
 
12
นางสาวธีรนุช ศรีสุข
5/4
 
13
นางสาวศิริวรรญรัตน์ ไฝ่ฝัน
5/5
 
14
นางสาวกนกวรรณ ชัยชนะ
5/5
 
15
นางสาวจิรภัทร์ ปลอดภัย
5/5
 
16
นางสาวสลิลทิพย์ ช่วยชัย
5/6
 
17
นางสาววรรณพร อาภาสกุล
5/6
 
18
นายปุณยวัจน์ รักษาเพชร
5/10
 
19
นายนนทพัทธ์ วัฒนะประดิษฐ
5/12
 
20
นายสัณหณัฐ สุขมงคล
5/12
 
21
นางสาวนันท์นภัส เต่งใหญ่
6/6
 
22
นางสาวพิมพ์ลภัส เจริญมาก
6/6
 
23
นางสาวกนกกร ทับห้าง
6/6
 
24
นางสาวธวัลรัตน์ แซ่บ่าง
6/6
 
25
นางสาวปาริฉัตร สอนประสม
6/6
 
26
นางสาวกัญญารัตน์ ทับทิมหิน
6/6
 
27
นางสาวดารีมี่ สาและ
6/6
 
28
นางสาวสุพิชญา เชาวะเจริญ
6/6
 
29
นางสาวพาทินธิดา อภิรัชนีกร
6/6
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี