รายชื่อสมาชิกชุมนุม
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 23 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32101
นางสาวกชมน อภิชนาพงศ์
4/7
 
2
32111
นางสาวปารณีย์ ลลิตรุ่งโรจน์
4/7
 
3
32113
นางสาวพัชฎาภรณ์ กมลดี
4/7
 
4
32151
นางสาวชยาพร ทองวิเศษ
4/7
 
5
32110
นางสาวบัณฑิตา ช่วยสุวรรณ
4/9
 
6
32072
นางสาวพิมลมาศ รัตนไพบูลย์
4/9
 
7
32324
นางสาวสาวิตรี มีสิทธิ์
4/9
 
8
34384
นางสาวนฤมล บัวคำ
4/9
 
9
30887
นางสาวจุฑามาศ ช่วยนคร
6/1
 
10
30895
นางสาวธนธรณ์ รักษ์รอด
6/1
 
11
30931
นางสาวจิรัชยา จุนเด็น
6/1
 
12
30944
นางสาวเลอมาพร อุบลสถิตย์
6/1
 
13
31076
นางสาวพิยดา เพชรประสิทธิ์
6/1
 
14
31082
นางสาวศิริกมล โสธารัตน์
6/1
 
15
31084
นางสาวศุภิสรา เพชรรัตน์
6/1
 
16
31104
นางสาวจาณิตา เกลี้ยงทอง
6/1
 
17
33202
นางสาวญาณิศา หนูสุวรรณ
6/1
 
18
33204
นางสาวพนิดา ศรีวรกุล
6/1
 
19
33205
นางสาววนิชยา ศรีวิไล
6/1
 
20
33207
นางสาวปุณยนุช ชำนาญฤทธิ์
6/1
 
21
30929
นางสาวกิริณี นิลเอก
6/3
 
22
30949
นางสาวสุธาสินี ลี้สงวน
6/3
 
23
33133
นางสาวปรัชญาภรณ์ ไชยมาตย์
6/7
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี