รายชื่อสมาชิกชุมนุมคลินิกคณิตศาสตร์ ม.4
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา
จำนวน 8 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นายชนัฐพล ยศเมฆ
4/1
 
2
นางสาวปุญญิสา สุขศรี
4/7
 
3
นางสาวภารดี เสืออินโท
4/8
 
4
นางสาวพิมเกตุ เรืองศรี
4/9
 
5
นางสาวภัทร์ธิดา วิเศษวงษา
4/9
 
6
นางสาวนันท์นภัส สมบูรณ์ดี
4/10
 
7
นางสาวศศิ เมืองเขียว
4/10
 
8
นายณัฏฐพล ขุนหลัด
4/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี