รายชื่อสมาชิกชุมนุมติวคณิต ม.6
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์
จำนวน 12 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นายกฤติน ศิริรัตน์ยาภรณ์
6/2
 
2
นายสิงหเทพ อ่อนคง
6/5
 
3
นางสาวเพชรอุษา เพ็ชรคง
6/6
 
4
นางสาวคณัสนันท์ ไข่บุญนาค
6/6
 
5
นางสาวฐิตาภา เกศดายุรัตน์
6/7
 
6
นางสาวกัญญาณัฐ เสวกวัง
6/7
 
7
นางสาวดวงกมล ตาลประสิทธิ์
6/7
 
8
นางสาวปุณยนุช หนูสุข
6/7
 
9
นายภีมวัฒน์ ศรีทองกุล
6/11
 
10
นายรัชชานนท์ เนตรรุ่ง
6/11
 
11
นางสาวกาญจนา ทองมุสิทธิ์
6/12
 
12
นางสาวธัญญาลักษณ์ ธรฤทธิ์
6/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี