รายชื่อสมาชิกชุมนุมโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางวนิดา คงอุดหนุน
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
จำนวน 3 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นางสาวณัฎฐาพร สุขแสง
4/7
 
2
นางสาวพิชญาภัค มณเฑียรสุภา
4/7
 
3
นางสาวอนันตญา ฉิมภักดี
4/7
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี