รายชื่อสมาชิกชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ต้น
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
นางนิธิมา จันทรโชตะ
จำนวน 32 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34123
เด็กชายปัณณวรรธ เกลี้ยงเกลา
1/7
 
2
34134
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ นามสน
1/7
 
3
34162
เด็กชายปวเรศ พริบไหว
1/8
 
4
34153
เด็กชายกรรณ์ แย้มอิ่ม
1/8
 
5
34154
เด็กชายกษิดิ์ดิศ พุทธสุขา
1/8
 
6
34155
เด็กชายจิรัสย์ จิตราภิรมย์
1/8
 
7
34158
เด็กชายณัฐพล ทองพันธ์
1/8
 
8
34161
เด็กชายปรมินทร์ อินทร์นาค
1/8
 
9
34164
เด็กชายสุวิจักขณ์ พัฒนรักษ์
1/8
 
10
34166
เด็กชายอิทธิกร กันบังเกิด
1/8
 
11
34167
เด็กหญิงกัลยากร รอดสั้น
1/8
 
12
34168
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ หมานพัฒน์
1/8
 
13
34169
เด็กหญิงเขมิกา ศรีคำเงิน
1/8
 
14
34170
เด็กหญิงจิรัชญา อภิรักษ์พงไพร
1/8
 
15
34173
เด็กหญิงธนกร นราธนากร
1/8
 
16
34175
เด็กหญิงธีรนาฏ พัฒนสิงห์
1/8
 
17
34178
เด็กหญิงปุญญิสา สุขศรี
1/8
 
18
34181
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บ่อน้อย
1/8
 
19
34182
เด็กหญิงภารดี เสืออินโท
1/8
 
20
34183
เด็กหญิงศศิ เมืองเขียว
1/8
 
21
34185
เด็กหญิงสิรินาถ จันทร์ภักดี
1/8
 
22
34186
เด็กหญิงสุทธิกานต์ สุวรรณกิจ
1/8
 
23
34187
เด็กหญิงสุภัคสิริ ใจห้าว
1/8
 
24
33669
เด็กชายณัฐชนน อ่วมสกุล
2/11
 
25
33672
เด็กชายนนทกร กรงไกรจักร์
2/11
 
26
32754
นายกฤตกร จิตต์กำแหง
3/7
 
27
32756
นายณัฐภัทร สุขห่อ
3/7
 
28
32757
นายนระบดี รอดพันธ์ชู
3/7
 
29
32759
นายปุณณรัตน์ เฉียบแหลม
3/7
 
30
32760
นายปุณณัตถ์ ทองพริ้ม
3/7
 
31
32761
นายสิริวิชญ์ ทองอ่อน
3/7
 
32
32764
นายอัครัช สุขเจริญ
3/7
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี