รายชื่อสมาชิกชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ต้น
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางนิธิมา จันทรโชตะ
นางธนิดา บางรักษ์
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
จำนวน 36 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายธรรมนรนทร์ น้อยนรินทร์
1/1
 
2
เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทร์ปราง
1/1
 
3
เด็กชายจิรภัทร อินทร์แก้ว
1/2
 
4
เด็กชายณัฏฐากร หนูแก้ว
1/2
 
5
เด็กชายณัฐพงศ์ จันประดิษฐ์
1/2
 
6
เด็กชายณฐดนย์ เพชรบ้านนา
1/3
 
7
เด็กหญิงภัททิยา บุญเชิญ
1/3
 
8
เด็กชายพุฒิสรรค์ โชติพันธวานนท์
1/4
 
9
เด็กชายรัชฐะพร ศรีสุข
1/4
 
10
เด็กหญิงฑิฆัมพร เรืองแท้
1/4
 
11
เด็กหญิงณัฐณิชา ฤทธิวงศ์
1/4
 
12
เด็กหญิงวริญากร ประสิทธิมาตา
1/4
 
13
เด็กหญิงศุณิสา ขมัน
1/4
 
14
เด็กหญิงปุณยนุช ไชยชำนิ
1/5
 
15
เด็กหญิงอาภัสรา สทานสัตย์
1/5
 
16
เด็กชายสิทธิ์ สุขุมทอง
1/6
 
17
เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์สมมิตร
1/9
 
18
เด็กชายณัฐวัฒน์ ช่วยเกิด
1/11
 
19
เด็กชายรัฐพร นครไชย
1/11
 
20
เด็กชายก้องภพ อินทโลหิต
1/12
 
21
เด็กชายทีปกร สุขสวัสดิ์
1/12
 
22
เด็กชายประกาศิต ทองตำลึง
1/12
 
23
เด็กชายภูริวัฒน์ ไกรนรา
1/12
 
24
เด็กหญิงอิกขณา ฤทธิ์โรจนกุล
1/12
 
25
เด็กชายธนชาติ ศรีสวัสดิ์
2/1
 
26
เด็กชายสรรค์ภพ ไกรสิทธิ์
2/1
 
27
เด็กชายศิวัช วัฒนพงษ์
2/2
 
28
เด็กหญิงวลัยพรรณ เกิดสุข
2/2
 
29
เด็กชายนิติธร พัฒน์น้ำรอบ
2/4
 
30
เด็กชายจักรพงษ์ โพธาภินันท์
2/7
 
31
เด็กชายพนธกร สุนทรปิยะพันธ์
2/7
 
32
เด็กหญิงอติกานต์ ออมสินสมบูรณ์
2/10
 
33
เด็กชายถิรวัฒน์ กล่ำเกลื่อน
3/3
 
34
เด็กชายจิตติพัฒน์ นิลวดี
3/5
 
35
เด็กชายณภัทร สุรินทร์วงศ์
3/5
 
36
เด็กชายปริญญา ใหญ่ยิ่ง
3/5
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี