รายชื่อสมาชิกชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ต้น
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
นางนิธิมา จันทรโชตะ
จำนวน 11 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34575
เด็กชายเตชินท์ เจริญสุข
1/7
 
2
34587
เด็กชายหฤษฎ์ มณีโชติ
1/7
 
3
34561
เด็กหญิงนิโคล่า แดเนียเล่
1/8
 
4
34564
เด็กหญิงปวริศา นิลรอด
1/8
 
5
34565
เด็กหญิงพนัชกร แสนพลชัยสิทธิ์
1/8
 
6
34566
เด็กหญิงพิชญ์สินี อำไพจิตร์
1/8
 
7
34153
เด็กชายกรรณ์ แย้มอิ่ม
2/8
 
8
34154
เด็กชายกษิดิ์ดิศ พุทธสุขา
2/8
 
9
34161
เด็กชายปรมินทร์ อินทร์นาค
2/8
 
10
34164
เด็กชายสุวิจักขณ์ พัฒนรักษ์
2/8
 
11
34166
เด็กชายอิทธิกร กันบังเกิด
2/8
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี