รายชื่อสมาชิกชุมนุม นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางเกสร ช่วยนุกูล

จำนวนทั้งหมด 1 คน
 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34121
เด็กชายธนกฤต พวงทิพย์
1/7
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี