รายชื่อสมาชิกชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางเกสร ช่วยนุกูล
จำนวน 25 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงกัญญาพัชร แป๊ะอุ้ย
1/1
 
2
เด็กหญิงกัญญ์จิรา อ๋องสกุล
1/2
 
3
เด็กชายวิธวินท์ สงวนมิตร
1/3
 
4
เด็กหญิงอรดา รักษายศ
1/4
 
5
เด็กหญิงปัณฑิตา ทิพย์เขต
1/7
 
6
เด็กหญิงปณาลี หีตช่วย
1/8
 
7
เด็กหญิงศุภิสรา ภู่ทอง
1/9
 
8
เด็กชายนันทภพ รุ่งเรือง
1/11
 
9
เด็กหญิงชญานิศ ทองให้
1/11
 
10
เด็กชายปองคุณ ศรีสมทรัพย์
1/12
 
11
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ดำสุวรรณ
1/12
 
12
เด็กหญิงชวลักษณ์ จารุทัศน์
1/12
 
13
เด็กหญิงปาณิสรา ดำใหม่
1/12
 
14
เด็กหญิงจิรัชญา จิรธรรมกูล
3/3
 
15
เด็กหญิงชนิตสิรี ฐิติปัญญาดิลก
3/3
 
16
เด็กหญิงณิชกานต์ พันชาติ
3/3
 
17
เด็กหญิงศศิภา รักเมือง
3/3
 
18
เด็กหญิงฉัตรชนก ศิริวัง
3/5
 
19
เด็กหญิงมนัญชยา ปุญนุวงศ์
3/5
 
20
เด็กหญิงกานต์พิชชา ณ วาโย
3/10
 
21
เด็กหญิงพลอยไพลิน แก้วกระจก
3/10
 
22
เด็กหญิงศุภสุตา เรืองศรี
3/10
 
23
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำเงิน
3/11
 
24
เด็กหญิงณัฐนรี ใจห้าว
3/11
 
25
เด็กหญิงสุทัตตา พุทธิพงษ์
3/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี