รายชื่อสมาชิกชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางเกสร ช่วยนุกูล
จำนวน 10 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34579
เด็กชายปัณณธร เลิศผดุงพงษ์
1/7
 
2
34588
เด็กหญิงกชภัส นุกูลเตชะศิริ
1/7
 
3
34590
เด็กหญิงจีรณัฐ คงทรัพย์
1/7
 
4
34591
เด็กหญิงชนัญชิดา บุญคง
1/7
 
5
34593
เด็กหญิงฐาปณีย์ ประดับ
1/7
 
6
34596
เด็กหญิงดวงกมล ชื่นชม
1/7
 
7
34597
เด็กหญิงธัญชนก บุษบรรณ
1/7
 
8
34598
เด็กหญิงเนตรนัดดา ศรีนวลขาว
1/7
 
9
34559
เด็กหญิงนันชมน อนุกูล
1/8
 
10
34572
เด็กหญิงเอญดา กุลไพจิตร
1/8
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี