รายชื่อสมาชิกชุมนุมงานศิลป์จากกระดาษ
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวนันทการ์ แสงดารา
นางนุสรา ช่างคิด
จำนวน 25 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงเกตุชญา บุญทัน
1/3
 
2
เด็กหญิงภูษิตา ชูศรี
1/3
 
3
เด็กหญิงญาณิศา เสวกวัง
1/4
 
4
เด็กหญิงธัญกัญจน์ พิมพะนิตย์
1/5
 
5
เด็กหญิงลลิตา อินแก้ว
1/5
 
6
เด็กหญิงธนะพินท์ คงทอง
1/6
 
7
เด็กหญิงชวิศา สิริพชรภาส
1/11
 
8
เด็กชายไพสิฐ เพชรแสง
2/2
 
9
เด็กชายกฤษกร ภูริพัฒนาวงษ์
2/3
 
10
เด็กหญิงเกวลี วิชัยดิษฐ
2/6
 
11
เด็กหญิงธันย์ชนก พรมมล
2/6
 
12
เด็กชายทินภัทร บัวแย้ม
2/11
 
13
เด็กชายธนกรณ์ บุญมาก
2/11
 
14
เด็กหญิงปวริศา โคตชเวช
3/1
 
15
เด็กหญิงสิริวรฎา จิตบำรุง
3/1
 
16
เด็กหญิงเขมรุจิ ปราญชลีสกุล
3/6
 
17
เด็กหญิงชญาดา กลางณรงค์
3/6
 
18
เด็กหญิงชวิศา แจ่มจรัส
3/6
 
19
เด็กหญิงณัฐญาดา รอดเจริญ
3/6
 
20
เด็กหญิงน้ำทิพย์ ขวัญเรือน
3/6
 
21
เด็กหญิงปณิตา พูนช่วย
3/6
 
22
เด็กหญิงพัณณิตา ทวีรัตน์
3/6
 
23
เด็กหญิงประภาดา อุ่นแท่น
3/8
 
24
เด็กหญิงพนัชกร แสนพลชัยสิทธิ์
3/8
 
25
เด็กหญิงวิสสุตา ธรรมบำรุง
3/8
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี