รายชื่อสมาชิกชุมนุม
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 17 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
33567
เด็กหญิงกนกพิชญ์ อภิชล
2/8
 
2
33570
เด็กหญิงกิรณา คงสุทธิ์
2/8
 
3
33572
เด็กหญิงชนนพรรษา วัจนเทพินทร์
2/8
 
4
33576
เด็กหญิงธนัญญรัฏฐ์ เทียมแก้ว
2/8
 
5
33582
เด็กหญิงพิชญาภัค หวามา
2/8
 
6
33586
เด็กหญิงภิญญาภรณ์ ศรีสุข
2/8
 
7
33588
เด็กหญิงลภัสรดา พัฒนรักษ์
2/8
 
8
33589
เด็กหญิงศศิกาญจน์ แก่นจันทร์
2/8
 
9
33592
เด็กหญิงสินิดทรา หมัดสดาย
2/8
 
10
33596
เด็กชายชินะชัย กลิ่นหอม
2/9
 
11
33599
เด็กชายณัชธนกฤต ตันธนกุล
2/9
 
12
33602
เด็กชายปัณณธร ดำรงวุฒิ
2/9
 
13
33605
เด็กชายวริทธิ์ จันทร์นวล
2/9
 
14
33607
เด็กชายอภิสรณ์ ชูนวลศรี
2/9
 
15
33276
เด็กหญิงวรรณรตี บุญทอง
2/9
 
16
33617
เด็กหญิงบุญยนุช ลั่วสกุล
2/9
 
17
33620
เด็กหญิงประภาดา ลิกขไชย
2/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี