รายชื่อสมาชิกชุมนุมหมากกระดาน
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
จำนวน 36 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34157
เด็กชายณภัทร คำเนตร
1/8
 
2
34159
เด็กชายเดชาธร ศิลาดี
1/8
 
3
34160
เด็กชายนิธิภัทร บุญญานุพงศ์
1/8
 
4
33636
เด็กชายนิติภูมิ ศักดา
2/10
 
5
33639
เด็กชายพิบูลย์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ถาวร
2/10
 
6
33641
เด็กชายรัชชานนท์ ฉิมใหญ่
2/10
 
7
33645
เด็กชายแสงชัย ทวีศิลป์
2/10
 
8
33647
เด็กชายอภิชาติ นามนวล
2/10
 
9
33664
เด็กหญิงอรวรา สวัสดิ์อุบล
2/10
 
10
32056
นางสาวกัญจนพร แซ่ตั่น
4/5
 
11
32077
นางสาวศุภิสรา สุทธวิพร
4/5
 
12
32080
นางสาวอนัญญา มาดูฤกษ์
4/5
 
13
34360
นายฐิตินันท์ รอดทิม
4/8
 
14
32055
นางสาวกชวรรณ ชื่นวิเศษ
4/8
 
15
32059
นางสาวฐิตาพร ใหมเสน
4/8
 
16
32079
นางสาวสุภัสสรา สังข์รอด
4/8
 
17
34367
นางสาวณัฐติกานต์ วัชรสินธุ
4/8
 
18
34369
นางสาวนิตยา มณีรัตน์
4/8
 
19
34371
นางสาวฟาริดา เผือกเนียม
4/8
 
20
34372
นางสาวอันนา อภิวัฒนพงศ์
4/8
 
21
34414
นางสาวณัฐติกา วัชรสินธุ
4/11
 
22
31487
นางสาวชัญญา ลายพัฒน์
5/4
 
23
31530
นางสาวกมลลักษณ์ ศรีแก้วกุล
5/4
 
24
33758
นางสาวเกศินี กาญจนวงศ์
5/4
 
25
31524
นายศุภกิจ กาญจนเพ็ญ
5/6
 
26
31613
นายศิขริณ จรัล
5/6
 
27
31511
นายณัฐพล อัมวงษ์
5/8
 
28
31709
นายณัฐพงศ์ ชูใจ
5/8
 
29
31715
นายวรรณวัฒน์ ศรีเมือง
5/10
 
30
33833
นายสหัสวรรษ ผ่องแผ้ว
5/10
 
31
31788
นายกิตติภณ จุลภักดิ์
5/11
 
32
33850
นายสุภิรัตน์ บุญสังข์
5/11
 
33
30833
นายกายสิทธิ์ พืชน์ไพบูลย์
6/2
 
34
30845
นายศุภณัฐ ช่างคิด
6/2
 
35
33186
นายบรรทัดศักย์ เพ็งรัตน์
6/2
 
36
33187
นายพรภวิษย์ แก้วสิทธิ์
6/2
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี