รายชื่อสมาชิกชุมนุมหมากกระดาน
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
จำนวน 29 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายตฤณ วงศ์พานิช
1/1
 
2
เด็กชายณภัทร งามประดิษฐ์
1/3
 
3
เด็กชายณัฐกิตติ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี
1/3
 
4
เด็กชายธนกร สังข์ทอง
1/3
 
5
เด็กชายชยางกูร เทพวิชิต
1/5
 
6
เด็กชายวรเมธ ทองปลูก
1/5
 
7
เด็กชายศิริวัฒน์ ปลอดจินดา
1/5
 
8
เด็กหญิงกานต์ชนก คุ้มสุวรรณ
1/5
 
9
เด็กชายพงศธร กิ่งสวัสดิ์
1/6
 
10
เด็กชายเทพพิทักษ์ พยัคฆา
1/7
 
11
เด็กชายเปรม เครือรัตน์
1/7
 
12
เด็กหญิงกันตา เพชรคงทอง
1/7
 
13
เด็กชายรชต ธนอดิโรจน์
1/11
 
14
เด็กชายศุภกร รักษาพราหมณ์
1/11
 
15
เด็กชายธนาธิป ธิบดี
2/1
 
16
เด็กชายธฤต ทองพันธ์
2/1
 
17
เด็กชายบุญรวิชญ์ บาททาไร
2/2
 
18
เด็กชายภาณุวิชญ์ รัตนาคร
2/2
 
19
เด็กหญิงอัญชิสา ปลอดภัย
2/2
 
20
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ศรีสม
2/2
 
21
เด็กชายกิตติกวิน บุญถาวร
2/7
 
22
เด็กหญิงปิญชาน์ เงินหนู
2/10
 
23
เด็กชายกวิน โชติพันธุ์วิทยากุล
3/1
 
24
เด็กชายกันตพัฒน์ ชูนาค
3/1
 
25
เด็กหญิงเกตณิกา ยศหมึก
3/1
 
26
เด็กหญิงสลิลทิพย์ แก้วมหิทธิ์
3/1
 
27
เด็กชายธีธัช เย็นแจ่ม
3/2
 
28
เด็กหญิงสุรีย์มาศ โอชะสุนทร
3/4
 
29
เด็กหญิงสุรีย์นิภา โอชะสุนทร
3/5
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี