รายชื่อสมาชิกชุมนุมหมากกระดาน
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
จำนวน 22 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32056
นางสาวกัญจนพร แซ่ตั่น
5/5
 
2
32077
นางสาวศุภิสรา สุทธวิพร
5/5
 
3
32080
นางสาวอนัญญา มาดูฤกษ์
5/5
 
4
32109
นางสาวนัญชยา เสาแก้ว
5/5
 
5
32114
นางสาวภัคธีมา ทิมธรรม
5/5
 
6
32160
นางสาวปริชมน นราวีรวุฒิ
5/5
 
7
32204
นางสาวฐานิตา ปรีชา
5/5
 
8
32211
นางสาวปิยธิดา วาทิน
5/5
 
9
32213
นางสาวมนัสนันท์ พูลสมบัติ
5/5
 
10
32330
นายธนโชติ จุ้ยสุข
5/8
 
11
32335
นายรัชชานนท์ หิรัญรัตน์
5/8
 
12
34359
นายชูเกียรติ จินตะเหวก
5/8
 
13
32055
นางสาวกชวรรณ ชื่นวิเศษ
5/8
 
14
32059
นางสาวฐิตาพร ใหมเสน
5/8
 
15
32079
นางสาวสุภัสสรา สังข์รอด
5/8
 
16
31757
นายวิทู เทพพิชัย
6/4
 
17
31759
นายสรรค์ธกรณ์ วงศ์ศิริภา
6/4
 
18
31487
นางสาวชัญญา ลายพัฒน์
6/4
 
19
31476
นายระพี ไผ่เฉลิม
6/8
 
20
31710
นายทรงสิจ สินนุรักษ์
6/11
 
21
33850
นายสุภิรัตน์ บุญสังข์
6/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี