รายชื่อสมาชิกชุมนุมSudoku (ม.ปลาย)
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
นางปิยะนาถ คามิ
จำนวน 30 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นางสาวพุฒินาถ มาสังข์
4/12
 
2
นายนัทวิชญ์ ทิศพ่วน
5/1
 
3
นางสาววัลย์ลิกา ปฐมาขจรพงศ์
5/1
 
4
นายพุฒิพงศ์ ยอดดนตรี
5/7
 
5
นายรัชชานนท์ ฉิมใหญ่
5/7
 
6
นายธีระวุฒิ พงษ์ไทย
6/5
 
7
นางสาวปวริศา ชูลีธรรม
6/5
 
8
นางสาวณิวัฒนา ศิริวัง
6/5
 
9
นางสาวอาทิตตยา ลิ้มสุวรรณ
6/5
 
10
นางสาวพัชรดา นิลทองสกุล
6/7
 
11
นางสาวสุวัจนี หงศ์พันธ์กุล
6/7
 
12
นางสาวณฐพร สุริยัน
6/7
 
13
นางสาวณัฐธิดา สุริยะ
6/7
 
14
นางสาวลักษิกา แย้มยินดี
6/7
 
15
นางสาวดาราวดี ศรีฟ้า
6/7
 
16
นางสาวไอรญา เวชการ
6/7
 
17
นางสาวกวิสรา ขวัญชื่น
6/7
 
18
นายกรกฤต นาคกุล
6/8
 
19
นางสาวมัญชุพร จันทร์แก้ว
6/8
 
20
นางสาวรุ่งไพลิน เพชรคงทอง
6/8
 
21
นางสาวยวิษฐา โอพั่ง
6/8
 
22
นางสาวฐิตินันท์ ศักดา
6/8
 
23
นางสาวสุดถนอม รักมาศ
6/8
 
24
นางสาวธนวรรณ รื่นหอม
6/8
 
25
นางสาวกัญญานัฐ ขนอม
6/8
 
26
นางสาวจุฑาทิพย์ เพชรโสม
6/8
 
27
นางสาวชลิตา นุ้ยเมือง
6/8
 
28
นางสาวอภิญญา สิทธิศรี
6/8
 
29
นายปุณณรัตน์ เฉียบแหลม
6/9
 
30
นายสิริวิชญ์ ทองอ่อน
6/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี