รายชื่อสมาชิกชุมนุมSuduku
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
นางปิยะนาถ คามิ
จำนวน 23 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
35006
นางสาวกมลชนก เที่ยงน่วม
4/3
 
2
35011
นางสาวเปมิกา แสงมณี
4/3
 
3
32032
นางสาวสุธาสินี ทองเรือง
5/4
 
4
32062
นางสาวธนันท์ชนก กลางรักษ์
5/4
 
5
32105
นางสาวขวัญจิรา ทองรัตน์
5/4
 
6
32252
นางสาวธีรตา สุวรรณ์
5/4
 
7
34328
นางสาวกนกกร ทองเกิด
5/4
 
8
34330
นางสาวปุญญิศา มากคงแก้ว
5/4
 
9
34333
นางสาวสกุลรัตน์ ทองมีขวัญ
5/4
 
10
31387
นายสิรวิชญ์ แซ่เล้า
6/6
 
11
31524
นายศุภกิจ กาญจนเพ็ญ
6/6
 
12
31613
นายศิขริณ จรัล
6/6
 
13
31434
นางสาวกชพรรณ แซ่โค้ว
6/6
 
14
31435
นางสาวสุทัตตา แซ่อึ้ง
6/6
 
15
31437
นางสาวกัญญ์ภัสสร เพชรชำนาญ
6/6
 
16
31456
นางสาวภคมนต์ เดชาพร
6/6
 
17
31457
นางสาวภัทรมน หมอปาน
6/6
 
18
31459
นางสาวศิรินาถ ศรีภุมมา
6/6
 
19
31686
นางสาวกุษมา วีรดิษฐกิจ
6/6
 
20
31736
นางสาวปัณฑารีย์ คงจร
6/6
 
21
31422
นายทักษินัย สมณะ
6/7
 
22
31480
นายศุภกร กาญจนะ
6/7
 
23
31684
นายสัณหณัฐ สงวนราษฎร์
6/7
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี