รายชื่อสมาชิกชุมนุมคิดเลขเร็ว
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางอธิตา มีสิทธิ์
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
จำนวน 8 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34144
เด็กหญิงมัชชาวีร์ สมฤดี
1/7
 
2
34148
เด็กหญิงวริศรา ขันแข็ง
1/7
 
3
33648
เด็กหญิงณัฎฐนิช วรรณโชติ
2/10
 
4
33649
เด็กหญิงณัฏฐนิชา ฉิมเรือง
2/10
 
5
33651
เด็กหญิงณิชารีย์ แย้มยินดี
2/10
 
6
33652
เด็กหญิงธัญญากร แซ่เตื้อง
2/10
 
7
33657
เด็กหญิงปุณณภา ทิพย์เดช
2/10
 
8
33662
เด็กหญิงภัททิยา กาละสีรัมย์
2/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี