รายชื่อสมาชิกชุมนุมCrunching Number
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางอธิตา มีสิทธิ์
นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
จำนวน 22 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงศิริทิพย์ประภา เกตุแก้ว
1/1
 
2
เด็กชายชยังกูร หนูสุวรรณ
1/2
 
3
เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุญทิพย์
1/2
 
4
เด็กหญิงณัฐนรี อินทร์แก้ว
1/4
 
5
เด็กชายดุลยวัต พัฒนะ
1/6
 
6
เด็กชายธรรมจักร กรายแก้ว
1/11
 
7
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ นามสน
2/2
 
8
เด็กหญิงชนาธิป ภิรมย์
2/2
 
9
เด็กหญิงพานแก้ว โพนพันนา
2/2
 
10
เด็กชายธนเดช เดชนะ
2/3
 
11
เด็กชายชนภณ ชนะคช
2/11
 
12
เด็กหญิงชมพูเนกข์ สุขสวัสดิ์
3/2
 
13
เด็กชายสุกฤษฎิ์ ผาดแผ้ว
3/11
 
14
นางสาวจิรัชญา ดามุก
4/8
 
15
นายชยุตม์ ศรีวิชยางกูร
4/9
 
16
นายอนาวิน ศรีสุข
4/9
 
17
นายศุภณัฐ ภักดีพรหม
6/4
 
18
นางสาววทันยา เพชรวิเชียร
6/7
 
19
นางสาวเขมจิรา อนุสนธิ์ดิสัย
6/7
 
20
นางสาวสิริลักษณ์ โยธกุลสิริ
6/10
 
21
นางสาวมุทิตา จีนไทย
6/13
 
22
นางสาวพิมลพรรณ สัมพันธรัตน์
6/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี