รายชื่อสมาชิกชุมนุมคิดเลขเร็ว
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางอธิตา มีสิทธิ์
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
จำนวน 8 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
33042
นางสาวคณัสนันท์ ไข่บุญนาค
4/6
 
2
33043
นางสาวจิณณพัต ศิริกุลพิทักษ์
4/6
 
3
33061
นางสาววทันยา เพชรวิเชียร
4/7
 
4
33876
นางสาวเขมจิรา อนุสนธิ์ดิสัย
4/7
 
5
33063
นางสาวสิริลักษณ์ โยธกุลสิริ
4/10
 
6
32227
นายโตยธร วู้ประเสริฐ
5/5
 
7
31526
นายสัณหณัฐ สุวรรณมณี
6/6
 
8
31633
นางสาวรวรรณดา น้อยสันโดด
6/6
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี